Kiều Đông Du

Trong các nhận định sau :

(1) Cần ít photon ánh sáng để cố định 1 phân tử gam CO2.

(2) Xảy ra ở nồng độ CO2 thấp hơn so với thực vật C3.

(3) Sử dụng nước một cách tinh tế hơn thực vật C3.

(4) Đòi hỏi ít chất dinh dưỡng hơn so với thực vật C3.

(5) Sử dụng ít ATP hơn trong pha tối so với thực vật C3.

Có bao nhiêu nhận định đúng về lợi thế của thực vật C4?

A. 2.       

B. 3.       

C. 1.       

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 3 2018 lúc 4:51

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các đặc điểm sau:

(1) cần ít phôtôn ánh sáng để cố định 1 gam phân tử CO2

(2) quang hợp xảy ra ở nồng độ COthấp hơn so với thực vật C3

(3) sử dụng nước một cách chọn lọc hơn thực vật C3

(4) đòi hỏi ít chất dinh dưỡng hơn so với thực vật C3

(5) sử dụng ít ATP hơn trong pha tối so với thực vật C3

Thực vật C4 có những lợi thế nào?

A. (1) và (2)       

B. (4) và (5)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Kiều Đông Du

 1 – Sản phẩm cố định đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất 4 cacbon.

 3 – Cả 3 nhóm thực vật đều sử dụng chu trình Canvin để tổng hợp chất hữu cơ.

Kiều Đông Du

I. Ngay cả khi cường độ chiếu sáng gần với cường độ chiếu sáng của ánh sáng mặt trời toàn phần thì cường độ quang hợp ở C4vẫn tăng trong khi C3 lại bị ức chế.

III. Ở tất cả các nhóm thực vật này đều có enzim cacboxyl hóa là RDP – cacboxilase, và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên đều là hợp chất cacbon.

V. Điểm bù CO2 ở thực vật C4 là cao nhất trong 3 nhóm thực vật trên.

A. 1

B. 2

C. 3

Kiều Đông Du

I. Ngay cả khi cường độ chiếu sáng gần với cường độ chiếu sáng của ánh sáng mặt trời toàn phần thì cường độ quang hợp ở C4 vẫn tăng trong khi C3 lại bị ức chế.

III. Ở tất cả các nhóm thực vật này đều có enzim cacboxyl hóa là RDP – cacboxilase, và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên đều là hợp chất cacbon.

Kiều Đông Du

I. Thực vật C4 có năng suất thấp hơn thực vật C3.

III. Quá trình quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

IV. Thực vật C3 có 2 lần cố định CO2 trong pha tối.

A. 4.

B. 3.

C. 2

D. 1.

Kiều Đông Du

(1) Quang phân li nước giải phóng oxi.  

(3) Cố định CO2 theo chu trình Calvin.

Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

Kiều Đông Du

Cho các nhận xét sau đây về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu nhận xét đúng?

(1) Pha sáng của quang hợp diễn ra ở màng ngoài của lục lạp.

(2) Năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng trong ATP và NADPH.

(3) O2 được tạo ra ở pha tối.

(4) Chất nhận CO2 đầu tiên trong chu trình Canvin ở thực vật C3 là APG.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

I. Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.

III. Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp theo thứ tự C3> C4> CAM.