Kiều Đông Du

Ở thực vật CAM, khí khổng?

A. đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.

B. chỉ mở ra khi hoàng hôn.

C. chỉ đóng vào giữa trưa.

D. đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 5 2017 lúc 14:21

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Nhóm thực vật nào có hoạt động đóng khí khổng vào ban ngày và mở khí khổng vào ban đêm?

A. Thực vật C4

B. Thực vật C3

C. Thực vật C4 và CAM

D. Thực vật CAM

Kiều Đông Du

Nhóm thực vật nào có hoạt động đóng khí khổng vào ban ngày và mở khí khổng vào ban đêm?

A. Thực vật C4

B. Thực vật C3

C. Thực vật C4 và CAM

D. Thực vật CAM

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

(1) Cơ chế làm cho khí khổng đóng hay mở là sự trương nước của tế bào hạt đậu.

(2) Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn mở.

(3) Khí khổng có thể đóng khi cây thiếu nước, dù vào ban ngày hay ban đêm.

(4) Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại.

Số phương án đúng là

A. 2

B. 1

C. 3. 

D.

Kiều Đông Du

Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?

  1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

  2. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn luôn mở.

  3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

  4. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?

   1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

   2. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn luôn mở.

   3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

   4. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

I. Thực vật C4 có năng suất thấp hơn thực vật C3.

II. Khí khổng của các loài thực vật CAM đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

III. Quá trình quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

IV. Thực vật C3 có 2 lần cố định CO2 trong pha tối.

A. 4.

B. 3.

C. 2

D. 1.

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu hiện tượng dưới đây thuộc về ứng động theo sức trương nước?

I. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng

II. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

III. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khi có và chạm

IV. Khí khổng đóng và mở

V. Lá cây họ Đậu xòe ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Những phát biểu nào dưới đây là đúng với các đặc điểm của nhóm thực vật C4?

I. Trong pha tối chỉ có chu trình Canvin.

II. Điểm bão hòa ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.

III. Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm để tránh mất nước.

IV. Quá trình cố định CO2 xảy ra 2 lần.

V. Lục lạp xuất hiện ở cả tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch.

A. I, IV,V

B. II, IV, V

C. I, II, III

D. III, IV, V.

Kiều Đông Du

Trong các hiện tượng sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) khí khổng đóng mở

(3) hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

(4) sự khép và xòe của lá cây trinh nữ

(5) lá cây phượng vĩ xòe ra ban ngày và khép lại vào ban đêm

Những hiện tượng nào trên đây là ứng động không sinh trưởng?

A. (1), (2) và (3)       

B. (2) và (4)

C. (3) và (5)       

D. (2), (3) và (5)

Kiều Đông Du

Những đặc điểm nào dưới đây đúng với thực vật CAM?

(1) Gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn và các loại cây trồng nhưu dứa, thanh long…

(2) Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…

(3) Chu trình cố định CO2tạm thời (con đường C4) và tái cố định CO2 theo chu trình Canvin. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

(4) Chu trình C4 (cố định CO2) diễn ra vào ban đêm, lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định CO2theo chu trình Canvin, diễn ra vào ban ngày.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (3).    

B. (1) và (4).    

C. (2) và (3).    

D. (2) và (4).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN