Kiều Đông Du

Ở thực vật CAM, khí khổng?

A. đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.

B. chỉ mở ra khi hoàng hôn.

C. chỉ đóng vào giữa trưa.

D. đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 5 2017 lúc 14:21

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du
Kiều Đông Du

Nhóm thực vật nào có hoạt động đóng khí khổng vào ban ngày và mở khí khổng vào ban đêm?

A. Thực vật C4

B. Thực vật C3

C. Thực vật C4 và CAM

D. Thực vật CAM

Kiều Đông Du

(1) Cơ chế làm cho khí khổng đóng hay mở là sự trương nước của tế bào hạt đậu.

(3) Khí khổng có thể đóng khi cây thiếu nước, dù vào ban ngày hay ban đêm.

Số phương án đúng là

A. 2

B. 1

C. 3. 

D.

Kiều Đông Du

  1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

  3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

D. 4

Kiều Đông Du

   1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

   3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

   4. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

I. Thực vật C4 có năng suất thấp hơn thực vật C3.

III. Quá trình quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

IV. Thực vật C3 có 2 lần cố định CO2 trong pha tối.

A. 4.

B. 3.

C. 2

D. 1.

Kiều Đông Du

I. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng

III. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khi có và chạm

Kiều Đông Du

Những phát biểu nào dưới đây là đúng với các đặc điểm của nhóm thực vật C4?

II. Điểm bão hòa ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.

IV. Quá trình cố định CO2 xảy ra 2 lần.

V. Lục lạp xuất hiện ở cả tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch.

A. I, IV,V

B. II, IV, V

C. I, II, III

D. III, IV, V.

Kiều Đông Du

Trong các hiện tượng sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) khí khổng đóng mở

(3) hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

(4) sự khép và xòe của lá cây trinh nữ

(5) lá cây phượng vĩ xòe ra ban ngày và khép lại vào ban đêm

Những hiện tượng nào trên đây là ứng động không sinh trưởng?

A. (1), (2) và (3)       

B. (2) và (4)

C. (3) và (5)       

D. (2), (3) và (5)