Kiều Đông Du

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là?

A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).    

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric).

C. AM (axit malic).   

D. APG (axit photphoglixêric).

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 11 2018 lúc 11:08

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

I. Sản phẩm đầu tiên trong pha tối của nhóm thực vật C3 là ribulozo 1,5 điphotphat

II. Sản phẩm đầu tiên trong pha tối của nhóm thực vật C4 là axit oxalo axetic.

III. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở sản phẩm cố định CO2 đầu tiêu đều là APG.

IV. Trong chu trình Canvin, hợp chất quan trọng nhất để tiến hành khử APG thành AlPG là NADPH.

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là

A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric)

C. AM (axit malic)

D. APG (axit photphoglixêric)

Kiều Đông Du

Tìm câu phát biểu đúng

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là AOA

II. Chất nhận CO2 trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền thuộc nhóm thực vật CAM

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật?

I. Toàn bộ sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tạo ra các hợp chất hữu cơ.

II. Chu trình Canvin chỉ có ở thực vật C3, C4, không có ở thực vật CAM.

III. Trong pha sáng, quang năng được chuyển hóa thành hóa năng.

IV. Sản phẩm trực tiếp của chu trình Canvin và đi ra khỏi chu trình là AlPG (Aldehit photphoglixeric).

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật? :

I. Ở thực vật C­3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AlPG.

II. Thực vật C4 và thực vật CAM có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C.

IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Sản phẩm đầu tiên được tạo ra trong chu trình Canvin là gì?

A. A1PG

B.APG

C. RiDP

D. PEP

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật? :

I. Ở thực vật C­3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AlPG.

II. Thực vật C4 và thực vật CAM có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C.

IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4

A. APG (axit photphoglixêric).

B. A/PG (anđehit photphoglixêric).

C. AM (axitmalic).

D. Một chất hữu cơ có 4 cacbon trong phân tử (axit oxalo axetic-AOA).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN