Kiều Đông Du

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là?

A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).    

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric).

C. AM (axit malic).   

D. APG (axit photphoglixêric).

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 11 2018 lúc 11:08

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

I. Sản phẩm đầu tiên trong pha tối của nhóm thực vật C3 là ribulozo 1,5 điphotphat

III. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở sản phẩm cố định CO2 đầu tiêu đều là APG.

Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

Kiều Đông Du

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là

A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric)

C. AM (axit malic)

D. APG (axit photphoglixêric)

Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là AOA

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền thuộc nhóm thực vật CAM

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Kiều Đông Du

I. Toàn bộ sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tạo ra các hợp chất hữu cơ.

III. Trong pha sáng, quang năng được chuyển hóa thành hóa năng.

IV. Sản phẩm trực tiếp của chu trình Canvin và đi ra khỏi chu trình là AlPG (Aldehit photphoglixeric).

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật? :

II. Thực vật C4 và thực vật CAM có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

Kiều Đông Du

I. Ở thực vật C­3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AlPG.

III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C.

IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Sản phẩm đầu tiên được tạo ra trong chu trình Canvin là gì?

A. A1PG

B.APG

C. RiDP

D. PEP

Kiều Đông Du

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4

A. APG (axit photphoglixêric).

B. A/PG (anđehit photphoglixêric).

C. AM (axitmalic).

D. Một chất hữu cơ có 4 cacbon trong phân tử (axit oxalo axetic-AOA).