Kiều Đông Du

Về bản chất, pha sáng của quang hợp là?

A. quang phân li nước để sử dụng H+, CO2 và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

B. quang phân li nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

C. quang phân li nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

D. khử nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

Đỗ Khánh Chi
25 tháng 10 2017 lúc 13:56

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Có mấy nội dung sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

(1) Pha sáng là oxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADHP, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

(2) Pha sáng là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

(3) Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH, O2

(4) Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Có mấy nội dung sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

(1)   Pha sáng là oxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADHP, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

(2)   Pha sáng là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

(3)   Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH, O2

(4)   Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Có mấy nội dung sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

(1) Pha sáng là oxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADHP, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

(2) Pha sáng là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

(3) Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH, O2

(4) Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

   II. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.

   III. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.

   IV. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

   II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

   III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

    IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng

A. 1

B. 3

C. 4.

D. 2.

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

IV. Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Kiều Đông Du

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

  A - CO2 và ATP.

  B - Năng lượng ánh sáng,

  C - Nước và O2.

  D - ATP và NADPH.

Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

III. Pha sáng sử dụng nước làm nguyên liệu.

IV. Pha sáng phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và thành phần quang phổ của ánh sáng.

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)