Kiều Đông Du

Pha sáng diễn ra trong lục lạp tại?

A. chất nền.    

B. màng trong.    

C. màng ngoài.    

D. tilacôit.

Đỗ Khánh Chi
1 tháng 12 2018 lúc 14:24

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

(1). Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng

(3). Chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp

Các phát biểu đúng là

A. 2,3

B. 1,2

C. 1,2,3

D. 1,3

Kiều Đông Du

   (1) Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp.

   (3) Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

    (4) Ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Kiều Đông Du

  (1) Trên màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng pha sáng quang hợp.

  (3) Chất nền stroma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

D. 1

Kiều Đông Du

(1) Quang phân li nước giải phóng oxi.  

(3) Cố định CO2 theo chu trình Calvin.

Kiều Đông Du

  I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

  III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

D. 4

Kiều Đông Du

   I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối

   III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

  IV.  Giai đoạn cố định COtạm thời diễn ra trong tế bào chất

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho các nhận xét sau đây về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu nhận xét đúng?

(1) Pha sáng của quang hợp diễn ra ở màng ngoài của lục lạp.

(2) Năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng trong ATP và NADPH.

(3) O2 được tạo ra ở pha tối.

(4) Chất nhận CO2 đầu tiên trong chu trình Canvin ở thực vật C3 là APG.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Dưới đây là bảng phân biệt hai pha của quá trình quang hợp nhưng có hai vị trí bị nhầm lẫn. Em hãy xác định đó là hai vị trí nào ?

Đặc điểm Pha sáng Pha tối
Nguyên liệu 1. Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP, ADP 5. CO2, NADPH và ATP
Thời gian 2. Xảy ra vào ban ngày và ban đêm 6. Xảy ra vào ban ngày
Không gian 3. Các phản ứng xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp 7. Các phản ứng xảy ra ở chất nền (strôma) của lục lạp
Sản phẩm 4. NADPH, ATP và oxi 8. Các hợp chất hữu cơ

Phương án trả lời đúng là:

A. 4 và 5.    

B. 3 và 7.    

C. 2 và 6.    

D. 5 và 8.

Kiều Đông Du

(1) Pha 1 được gọi là pha sáng và pha 2 được gọi là pha tối.

(3) Chất A, B và C lần lượt là nước, khí cacbonic và khí oxi.

(5) Ở một số nhóm thực vật, pha 1 và pha 2 có thể xảy ra ở những loại tế bào khác nhau.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3