Kiều Đông Du

Những cây thuộc nhóm thực vật C3 là?

A. rau dền, kê, các loại rau.    

B. mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. dứa, xương rồng, thuốc bỏng.    

D. lúa, khoai, sắn, đậu.

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 8 2018 lúc 7:33

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là AOA

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền thuộc nhóm thực vật CAM

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

Kiều Đông Du

Những đặc điểm nào dưới đây đúng với thực vật CAM?

(1) Gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn và các loại cây trồng nhưu dứa, thanh long…

(2) Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…

(3) Chu trình cố định CO2tạm thời (con đường C4) và tái cố định CO2 theo chu trình Canvin. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

(4) Chu trình C4 (cố định CO2) diễn ra vào ban đêm, lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định CO2theo chu trình Canvin, diễn ra vào ban ngày.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (3).    

B. (1) và (4).    

C. (2) và (3).    

D. (2) và (4).

Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:
I. Chu trình C4 quá trình cố định CO2 tách biệt về mặt thời gian.
II. Chu trình CAM quá trình cố định CO2 tách biệt về mặt không gian.
III. Thực vật C4 bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồng vực, ...
IV. Tên gọi thực vật C3, C4 là gọi theo sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.
Số nhận định không đúng trong các nhận định trên là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Cho các ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật như sau 

1. Rau má sinh sản bằng thân bò. 

2. Rêu sinh sản bằng thân rễ. 

3. Cỏ gấu sinh sản bằng thân bò. 

4. Khoai tây sinh sản bằng rễ củ. 

5. Cây sống đời sinh sản bằng lá. 

Có bao nhiêu phương án đúng?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Cho các loài thực vật sau:

⦁ Thanh Long

⦁ Cà tím

⦁ Cà chua

⦁ Cà phê ngô

⦁ Lạc

⦁ Đậu

⦁ Củ cải đường

⦁ Ngô

⦁ Sen cạn

⦁ Rau diếp

⦁ Hướng dương

Trong các loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính?

A. 5       

B. 6       

C. 7       

D. 9

Kiều Đông Du

Xét các loài thực vật: ngô, xương rồng, mía. Khi nói về quang hợp ở các loài này, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở cùng nồng độ CO2, cả 3 loài này đều có cường độ quang hợp giống nhau

B. Pha tối của cả 3 loài cây này đều có chu trình Canvin và chu trình C4

C. 3 loài này đều có pha tối diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch

D. Ở cùng cường độ ánh sáng, cả 3 loài này đều có cường độ quang hợp như nhau

Kiều Đông Du

Những cây thuộc nhóm thực vật C3

A. Lúa, khoai, sắn, đậu

B. Rau rền, kê, các loại rau, xương rồng

C. Dừa, xương rồng, thuốc bỏng

D. Mía ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu

Kiều Đông Du

Những cây thuộc nhóm thực vật C3

A. lúa, khoai, sắn, đậu

B. rau dền, kê, các loại rau, xương rồng

C. dừa, xuong rồng, thuốc bông

D. mía ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu