Kiều Đông Du

Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp ?

A. quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.

B. quá trình khử CO2.

C. quá trình quang phân li nước.

D. sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thước).

Đỗ Khánh Chi
16 tháng 10 2018 lúc 15:12

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trong các quá trình sau, có bao nhiêu quá trình diễn ra ở cả thực vật C và thực vật C4?

(1) Quang phân li nước giải phóng oxi.  

(2) Tổng hợp ATP và NADPH.

(3) Cố định CO2 theo chu trình Calvin.

(4) Pha sáng diễn ra trên màng tilacôit.

(5) Lục lạp của tế bào mô giậu tổng hợp chất trung gian có 4 cácbon.

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình quang hợp, có các phát biểu sau đây:

I. Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản là CO2 và H2O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng mặt trời và sự tham gia của hệ sắc tố diệp lục.

II.Chỉ những cơ thể chứa sắc tố quang hợp mới có khả năng biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ.

III. Quá trình quang hợp là một quá trình oxi hóa khử, trong đó CO2 được oxi hóa thành sản phẩm quang hợp.

IV.  Quá trình quang hợp luôn kèm theo sự giải phóng oxi phân tử.

Có bao nhiêu phát biếu đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. APG của pha tối là nguyên liệu trực tiểp để tổng hợp glucôzơ.

II. Phân tử O2 do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước.

III. Nếu không có CO2 thì quá trình quang phân li nước sẽ không diễn ra.

IV. Diệp lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa

A. 1.

B. 3

C. 2.

D. 4.

Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

   II. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.

   III. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.

   IV. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoa APG thành glucôzơ

   II. Phân tử O2 do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước

   III. Nếu không có CO2 thì quá trình quang phân li nước sẽ không diễn ra

   IV. Diện lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình quang hợp, có các phát biểu sau đây:

I.  Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản là CO2 và H2O dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng mặt trời và sự tham gia của hệ sắc tố diệp lục.

II.  Chỉ những cơ thể chứa sắc tố quang hợp mới có khả năng biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ.

III. Quá trình quang hợp là một quá trình oxi hóa khử, trong đó CO2 được oxi hóa thành sản phẩm quang hợp.

IV.  Quá trình quang hợp luôn kèm theo sự giải phóng oxi phân tử.

Có bao nhiêu phát biếu đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoa APG thành glucôzơ

  II. Phân tử O2 do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước

  III. Nếu không có CO2 thì quá trình quang phân li nước sẽ không diễn ra

  IV. Diện lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Có mấy nội dung sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

(1) Pha sáng là oxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADHP, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

(2) Pha sáng là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

(3) Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH, O2

(4) Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Có mấy nội dung sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

(1) Pha sáng là oxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADHP, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

(2) Pha sáng là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

(3) Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH, O2

(4) Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Có mấy nội dung sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

(1)   Pha sáng là oxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADHP, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

(2)   Pha sáng là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

(3)   Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH, O2

(4)   Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN