Kiều Đông Du

Nhóm thực vật C3 được phân bố?

A. hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất.

B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

C. ở vùng nhiệt đới.

D. ở vùng sa mạc.

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 9 2017 lúc 14:33

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Ở nơi khí hậu nóng, ẩm vùng nhiệt đới, nhóm thực vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?

A. Thực vật C3.

B. Thực vật C4.

C. Thực vật CAM.

D. Các nhóm có năng suất như nhau.

Kiều Đông Du

Ở nơi khí hậu nóng, ẩm vùng nhiệt đới, nhóm thực vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?

A. Thực vật C3

B. Thực vật C4

C. Thực vật CAM

D. Các nhóm có năng suất như nhau

Kiều Đông Du

Ở nơi khí hậu nóng, ẩm vùng nhiệt đới, nhóm thực vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?

A. Thực vật CAM

B. Cả 3 nhóm trên như nhau

C. Thực vật C4

D. Thực vật C3

Kiều Đông Du

Ở nơi khí hậu nóng, ẩm vùng nhiệt đới, nhóm thực vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?

A. Thực vật C3.

D. Các nhóm có năng suất như nhau.

Kiều Đông Du

Ở nơi khí hậu nóng, ẩm vùng nhiệt đới, nhóm sinh vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?

A. Thực vật CAM

B. Thực vật C3

C. Thực vật C4

D. Thực vật C3, C4, CAM

Kiều Đông Du

Những đặc điểm nào dưới đây đúng với thực vật CAM?

(1) Gồm những loài mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn và các loại cây trồng nhưu dứa, thanh long…

(2) Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…

(3) Chu trình cố định CO2tạm thời (con đường C4) và tái cố định CO2 theo chu trình Canvin. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

(4) Chu trình C4 (cố định CO2) diễn ra vào ban đêm, lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định CO2theo chu trình Canvin, diễn ra vào ban ngày.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (3).    

B. (1) và (4).    

C. (2) và (3).    

D. (2) và (4).

Kiều Đông Du

Loài thực vật nào sau đây khi sống ở vùng nhiệt đới thì sẽ có hô hấp sáng?

A. Cây dứa

B. Cây thuốc bỏng

C. Cây lúa

D. Cây mía

Kiều Đông Du

Đối với các loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới, nhiệt độ tối ưu cho quá trình quang hợp của chúng nằm trong khoảng:

A. 20°C - 30°C

B. 10°C - 20°C

C. 30°C - 40°C

D. 35°C - 45°C


 

Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:
I. Chu trình C4 quá trình cố định CO2 tách biệt về mặt thời gian.
II. Chu trình CAM quá trình cố định CO2 tách biệt về mặt không gian.
III. Thực vật C4 bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồng vực, ...
IV. Tên gọi thực vật C3, C4 là gọi theo sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.
Số nhận định không đúng trong các nhận định trên là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

A. Thực vật C4 có điểm bão hoà ánh sáng thấp hơn thực vật C3.

C. Thực vật C3 có hô hấp sáng, còn thực vật C4 thì không.