Kiều Đông Du

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng?

A. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

B. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

C. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH.

D. thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP.

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 5 2019 lúc 2:26

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

I. Chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học.

II. Các tia sáng màu lục không được diệp lục hấp thụ.

III. Những cây có lá màu đỏ, vàng hoặc cam vẫn quang hợp được vì lá cây không có diệp lục nhưng có sắc tố carotenoit giúp chuyển hóa quang năng thành hóa năng.

IV. Quang hợp có vai trò chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học.

Số nhận định không đúng là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quang hợp?

I. Để tạo ra được một phân tử C6H12O6 cần có sự tham gia của 12 phân tử H2O.

II. Trong các sắc tố quang hợp, chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

III. Sản phẩm của phá sáng chuyển cho pha tối là ATP và NADPH.

IV. Ở thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên của quá trình quang hợp là PEP.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Trong các hệ sắc tố quang hợp ở thực vật, thành phần tham gia trực tiếp vào sự chuyển năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH là

A. Diệp lục a

B. carôten

C. xantôphyl

D. Diệp lục b

Kiều Đông Du

Trong quá trình quang hợp, sắc tố tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sang hấp thụ được thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH là

A. carôtenôit

B. diệp lục a

C. diệp lục b

D. diệp lục và carôtenôit

Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong ATP và NADPH.

II. Diễn ra ở chất nền của lục lạp.

III. Diễn ra trước pha tối.

IV. Diễn ra giống nhau ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Kiều Đông Du

Pha sáng của quá trình quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các

A. liên kết hoá học trong ATP

B. liên kết hoá học trong ATP và NADPH

C. liên kết hoá học trong NADPH

D. liên kết hoá học trong ATP, NADPH và C6H12O6

Kiều Đông Du

Pha sáng của quá trình quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các

A. liên kết hoá học trong ATP

B. liên kết hoá học trong ATP và NADPH

C. liên kết hoá học trong NADPH

D. liên kết hoá học trong ATP, NADPH và C6H12O6

Kiều Đông Du

Sắc tố tham gia chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH là

A. Diệp lục a.

B. Carôten.

C. Xantophyl

D. Diệp lục b

Kiều Đông Du

Sắc tố tham gia chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH là loại sắc tố thuộc nhóm nào sau đây?

A. Diệp lục a

B. Xanthôphyl

C. Caroten

D. Diệp lục b

Kiều Đông Du

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là ?

A. diệp lục a.

B. diệp lục b.

C. diệp lục a, b.

D. diệp lục a, b và carôtenôit.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN