Kiều Đông Du

Trong các phát biểu sau :

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.

(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

(5) Điều hòa không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

A. 2.         

B. 3.        

C. 4.         

D. 5.

Đỗ Khánh Chi
14 tháng 6 2018 lúc 12:23

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của quang hợp?

I. Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

II. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.

III. Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

IV. Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Kiều Đông Du

Khi nói về vai trò của vi sinh vật cộng sinh trong ống tiêu hóa của một số động vật nhai lại, cho cá phát biểu:

(1) Chúng tiết enzyme phân giải cellulose không chỉ cung cấp đường cho chúng mà còn cung cấp cho vật chủ.

(2) Bản thân chúng có thể bị tiêu hóa và cung cấp chất dinh dưỡng, nguồn axit amin cho động vật nhai lại.

(3) Các vi sinh vật này có khả năng hấp thu khí methan thải ra bởi động vật nhai lại.

(4) Lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể động vật nhai lại, không có ích đối với quá trình tiêu hóa của động vật nhai lại.

Số các phát biểu không chính xác là:

A.

B. 3

C.

D. 4

Kiều Đông Du

Trong số các nhận định sau về chức năng các thành phần trong cấu trúc của lá:

(1). Tế bào mô giậu chứa lục lạp, là loại tế bào thực hiện quang hợp chính.

(2). Các khí khổng vừa có vai trò lấy nguyên liệu quang hợp vừa có vai trò đào thải sản phẩm quang hợp.

(3). Gân lá vừa có vai trò nâng đỡ lá vừa có vai trò vận chuyển các nguyên liệu quang hợp đến lá.

(4). Lục lạp trong lá vừa có vai trò quang hợp vừa có vai trò hô hấp, cung cấp năng lượng cho tế bào lá.

Số nhận định không chính xác là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Kiều Đông Du

Các vi sinh vật cộng sinh trong ống tiêu hoá của động vật ăn cỏ đem lại nhiều lợi ích cho các loài này. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vai trò của nhóm vi sinh vật cộng sinh này?

   I. Cung cấp nguồn protein quan trọng

   II. Giúp quá trình tiêu hoá xellulo

   III. Cung cấp cho vật chủ nhiều loại vitamin

   IV. Tạo ra môi trường thích hợp cho enzim hoạt động.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án đúng là:

A. (2), (3) và (4)

B. (1), (3) và (4)

C. (1), (2) và (3)

D. (1), (2) và (4)

Kiều Đông Du

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí

Phương án trà lời đúng là:

A. (2), (3) và (4)

B. (1),(2) và (4)

C. (1),(3) và (4)

D. (1),(2) và (3)

Kiều Đông Du

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí

Phương án trà lời đúng là:

A. (2), (3) và (4)

B. (1),(2) và (4) 

C. (1),(3) và (4)

D. (1),(2) và (3)

Kiều Đông Du

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (3) và (4).    

B. (1), (2) và (3).

C. (2), (3) và (4).    

D. (1), (2) và (4).

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau

(1) chức năng của ti thể là cung cấp ATP cho hoạt động sống của tế bào

(2) phân tử protein có thể bị biến tính bởi nhiệt độ cao

(3) điều kiện để vận chuyển thụ động qua màng sinh chất tế bào là có sự chênh lệch nồng độ bên trong và ngoài màng sinh chất

(4) Enzyme của vi khuẩn suối nước nóng hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ 35 – 40oC

(5) enzyme có bản chất là protein

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN