Kiều Đông Du

Trong các phát biểu sau :

(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.

(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

(5) Điều hòa không khí.

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

A. 2.         

B. 3.        

C. 4.         

D. 5.

Đỗ Khánh Chi
14 tháng 6 2018 lúc 12:23

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

I. Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

III. Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

IV. Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Kiều Đông Du

(1) Chúng tiết enzyme phân giải cellulose không chỉ cung cấp đường cho chúng mà còn cung cấp cho vật chủ.

(3) Các vi sinh vật này có khả năng hấp thu khí methan thải ra bởi động vật nhai lại.

Số các phát biểu không chính xác là:

A.

B. 3

C.

D. 4

Kiều Đông Du

(1). Tế bào mô giậu chứa lục lạp, là loại tế bào thực hiện quang hợp chính.

(3). Gân lá vừa có vai trò nâng đỡ lá vừa có vai trò vận chuyển các nguyên liệu quang hợp đến lá.

Số nhận định không chính xác là:

A. 4

B. 3

C. 2

Kiều Đông Du

   I. Cung cấp nguồn protein quan trọng

   III. Cung cấp cho vật chủ nhiều loại vitamin

Kiều Đông Du

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

Kiều Đông Du

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

Kiều Đông Du

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

Kiều Đông Du

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (3) và (4).    

B. (1), (2) và (3).

C. (2), (3) và (4).    

D. (1), (2) và (4).

Kiều Đông Du

(1) chức năng của ti thể là cung cấp ATP cho hoạt động sống của tế bào

(3) điều kiện để vận chuyển thụ động qua màng sinh chất tế bào là có sự chênh lệch nồng độ bên trong và ngoài màng sinh chất

(5) enzyme có bản chất là protein

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5