Kiều Đông Du

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là ?

A. diệp lục a.

B. diệp lục b.

C. diệp lục a, b.

D. diệp lục a, b và carôtenôit.

Đỗ Khánh Chi
10 tháng 3 2019 lúc 5:02

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh?

   A. Diệp lục a.

   B. Diệp lục b.

   C. Diệp lục a, b.

   D. Diệp lục a, b và carôtenôit.

Kiều Đông Du

I. Chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học.

III. Những cây có lá màu đỏ, vàng hoặc cam vẫn quang hợp được vì lá cây không có diệp lục nhưng có sắc tố carotenoit giúp chuyển hóa quang năng thành hóa năng.

Kiều Đông Du

I. Để tạo ra được một phân tử C6H12O6 cần có sự tham gia của 12 phân tử H2O.

III. Sản phẩm của phá sáng chuyển cho pha tối là ATP và NADPH.

IV. Ở thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên của quá trình quang hợp là PEP.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

  A - diệp lục b.

  B - carôtenôit.

  C - phitôcrôm.

  D - diệp lục a, b và phitôcrôm.

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Quang hợp quyết định 90% đến 95% năng suất cây trồng.

   II. Diệp lục b là sc tố trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP.

   III. Quang hợp diễn ra ở bào quan lục lạp.

   IV. Quang họp góp phần điều hòa lượng O2 và CO2 khí quyển

A. 3.

B. 1

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

I. Chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong ATP và NADPH.

III. Diễn ra trước pha tối.

Kiều Đông Du

Pha sáng của quá trình quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các

A. liên kết hoá học trong ATP

B. liên kết hoá học trong ATP và NADPH

C. liên kết hoá học trong NADPH

D. liên kết hoá học trong ATP, NADPH và C6H12O6

Kiều Đông Du

Pha sáng của quá trình quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các

A. liên kết hoá học trong ATP

B. liên kết hoá học trong ATP và NADPH

C. liên kết hoá học trong NADPH

D. liên kết hoá học trong ATP, NADPH và C6H12O6

Kiều Đông Du

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là

A. Diệp lục a

B. Diệp lục b

C. Diệp lục a, b

D. Diệp lục a, b và carôtenôit