Kiều Đông Du

Trong các điều kiện sau:

(1) Có các lực khử mạnh.

(2) Được cung cấp ATP.

(3) Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.

(4) Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Những điều kiện cần thiết để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra là:

A. (1), (2) và (3).   

B. (2), (3) và (4).

C. (1), (2) và (4).    

D. (1), (3) và (4).

Đỗ Khánh Chi
14 tháng 12 2017 lúc 16:09

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi nói đến điều kiện quá trình cố định nito khí quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Có lực khử mạnh, được cung cấp năng lượng ATP.

II.Có sự tham gia của enzim nitrôgenanza.

III.Thực hiện trong điều kiện kị khí.

IV. Có sự tham gia của CO2 và nước.

V. Không có sự tham gia của O2.

A.1

B.2

C.3

D.4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu nguyên nhân dưới đây là đúng khi giải thích hiệu quả của hô hấp hiếu khi cao hơn so với hô hấp kị khí?

   1. Cơ chất trong hô hấp hiếu khí được phân hủy triệt để hơn so với lên men.

   2. Trong điều kiện thiếu oxi, các enzim hoạt động yếu.

   3. Trong hô hấp hiếu khí không có sự tiêu tốn năng lượng ATP để hoạt hóa cơ chất

          4. Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi vận chuyển điện tử hình thành các coenzim dạng khử, có lực khử mạnh như NADH2, FADH2

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu nguyên nhân dưới đây là đúng khi giải thích hiệu quả của hô hấp hiếu khi cao hơn so với hô hấp kị khí?

  1. Cơ chất trong hô hấp hiếu khí được phân hủy triệt để hơn so với lên men.

  2. Trong điều kiện thiếu oxi, các enzim hoạt động yếu.

  3. Trong hô hấp hiếu khí không có sự tiêu tốn năng lượng ATP để hoạt hóa cơ chất

  4. Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi vận chuyển điện tử hình thành các coenzim dạng khử, có lực khử mạnh như NADH2, FADH2.

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Kiều Đông Du

Nghiên cứu sơ đồ qua đây về mối quan hệ giữa hai pha của quá trình quang hợp ở thực vật và các phát biểu tương ứng, cho biết b là một loại chất khử.

(1) Pha 1 được gọi là pha sáng và pha 2 được gọi là pha tối.

(2) Pha 1 chỉ diễn ra vào ban ngày (trong điều kiện có ánh sáng) , pha 2 chỉ diễn ra vào ban đêm (trong điều kiện không có ánh sáng).

(3) Chất A, B và C lần lượt là nước, khí cacbonic và khí oxi.

(4) a và b lần lượt là ATP và NADPH, c và d lần lượt là ADP và NADP+.

(5) Ở một số nhóm thực vật, pha 1 và pha 2 có thể xảy ra ở những loại tế bào khác nhau.

(6) Pha 1 diễn ra tại Tilacoit còn pha 2 diễn ra trong chất nền của lục lạp.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Trong các điều kiện sau, điều kiện nào không cần thiết để quá trình cố định nitơ sinh học xảy ra

A. Có các lực khử mạnh

B. Được cung cấp ATP

C. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza

D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí

Kiều Đông Du

Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra ?

A. Được cung cấp ATP

B. Có các lực khử mạnh

C. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí

D. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza

Kiều Đông Du

Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?

A. Được cung cấp ATP.

B. ó các lực khử mạnh,

C. Có sự tham gia của enzim nitrogenaza

D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí

Kiều Đông Du

Trong các trường hợp sau:

(1) Sự phóng điện trong các cơn giông đã ôxi hóa Nthành nitrat.

(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.

(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

(4) Nguồn nitơ trong nhan thạch do núi lửa phun.

Có bao nhiêu trường hợp không phải là nguồn cung cấp nitrat và amôn tự nhiên?

A. 1.        

B. 2.       

C. 3.       

D. 4.

Kiều Đông Du

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây?

(1) Tạo lực hút đầu trên.

(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.

Phương án đúng là:

A. (2), (3) và (4)

B. (1), (3) và (4)

C. (1), (2) và (3)

D. (1), (2) và (4)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN