Kiều Đông Du

Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng?

A. thấp và chỉ bón khi trời không mưa.

B. thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi.

C. cao và chỉ bón khi trời không mưa.

D. cao và chỉ bón khi trời mưa bụi.

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 3 2017 lúc 5:23

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng

A. Thấp và chỉ bón khi trời không mưa

B. Thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi

C. Cao và chỉ bón khi trời không mưa

D. Cao và chỉ bón khi trời mưa bụi

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu tác dụng của việc bón phân với năng suất cây trồng và môi trường dưới đây là đúng

(2) Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao.

(4) Bón phân càng nhiều, năng suất cây trồng càng cao, hiệu quả kinh tế cao.

Kiều Đông Du

1. Gây độc hại đối với cây.

3. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết.

Kiều Đông Du

Khi nói về trao đổi khoáng của cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan trong nước.

II. Muối khoáng tồn tại trong đất đều ở dạng hợp chất và rễ cây chỉ hấp thụ dưới dạng các hợp chất.

III. Dư lượng phân bón làm xấu tính lí hóa của đất, giết chết vi sinh vật có lợi trong đất.

IV. Bón phân dư thừa sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm môi trường.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

1. Khi nồng độ oxi trong đất giảm thì khả năng hút nước của cây sẽ giảm

3. Khả năng hút nước của cây không phụ thuộc vào lực giữ nước của đất

4. Bón phân hữu cơ góp phần chống hạn cho cây

A. 1

B. 2

C. 3

Kiều Đông Du

1. Khi nồng độ oxi trong đất giảm thì khả năng hút nước của cây sẽ giảm

3. Khả năng hút nước của cây không phụ thuộc vào lực giữ nước của đất

Kiều Đông Du

1.    Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

3.    Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

Kiều Đông Du

1.     Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

3.     Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

Phương án đúng:

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3