Kiều Đông Du

Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng?

A. thấp và chỉ bón khi trời không mưa.

B. thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi.

C. cao và chỉ bón khi trời không mưa.

D. cao và chỉ bón khi trời mưa bụi.

Đỗ Khánh Chi
28 tháng 3 2017 lúc 5:23

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng

A. Thấp và chỉ bón khi trời không mưa

B. Thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi

C. Cao và chỉ bón khi trời không mưa

D. Cao và chỉ bón khi trời mưa bụi

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu tác dụng của việc bón phân với năng suất cây trồng và môi trường dưới đây là đúng

(1) Bón không đúng, năng suất cây trồng thấp, hiệu quả kinh tế thấp.  

(2) Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao.

(3) Bón không đúng cách sẽ gây ô nhiễm nông sản, ô nhiễm môi trường, đe doạ sức khoẻ con người.

(4) Bón phân càng nhiều, năng suất cây trồng càng cao, hiệu quả kinh tế cao.

(5) Bón phân hợp lí sẽ làm tăng năng suất cây trồng, không gây ô nhiễm môi trường.

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Kiều Đông Du

Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết cho cây:

1. Gây độc hại đối với cây.

2. Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.

3. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết.

4. Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi.

Số nhận định không đúng là

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Khi nói về trao đổi khoáng của cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan trong nước.

II. Muối khoáng tồn tại trong đất đều ở dạng hợp chất và rễ cây chỉ hấp thụ dưới dạng các hợp chất.

III. Dư lượng phân bón làm xấu tính lí hóa của đất, giết chết vi sinh vật có lợi trong đất.

IV. Bón phân dư thừa sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm môi trường.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Trong những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

1. Khi nồng độ oxi trong đất giảm thì khả năng hút nước của cây sẽ giảm

2. Khi sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất và dịch của tế bào rễ thấp, thì khả năng hút nước của cây sẽ yếu

3. Khả năng hút nước của cây không phụ thuộc vào lực giữ nước của đất

4. Bón phân hữu cơ góp phần chống hạn cho cây

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Trong những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

1. Khi nồng độ oxi trong đất giảm thì khả năng hút nước của cây sẽ giảm

2. Khi sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất và dịch của tế bào rễ thấp, thì khả năng hút nước của cây sẽ yếu

3. Khả năng hút nước của cây không phụ thuộc vào lực giữ nước của đất

 

4. Bón phân hữu cơ góp phần chống hạn cho cây

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây bụi, cây thân thảo vì:

1.     Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

2.     Cây bụi và thân thảo thường thấp, gần mặt đất dễ xảy ra bão hòa hơi nước vào ban đêm, nhất là khí trời lạnh.

3.     Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

4.     Cây bụi và cây thân thảo không có bó mạch gỗ nên lực thoát nước yếu dẫn đến hiện tượng ứ giọt xuất hiện.

Phương án đúng:

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3

D. 2, 4

Kiều Đông Du

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây bụi, cây thân thảo vì:

1.    Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

2.    Cây bụi và thân thảo thường thấp, gần mặt đất dễ xảy ra bão hòa hơi nước vào ban đêm, nhất là khí trời lạnh.

3.    Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

4.    Cây bụi và cây thân thảo không có bó mạch gỗ nên lực thoát nước yếu dẫn đến hiện tượng ứ giọt xuất hiện.

Phương án đúng

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3

D. 2, 4

Kiều Đông Du

Cho các kết luận sau:

I. Không gây độc hại đối với cây trồng, vật nuôi.

II. Không độc nông phẩm và ô nhiễm môi trường.

III. Cung cấp các nguyên tố khoáng với hàm lượng rất lớn mà cây khó hấp thụ được hết.

IV. Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi.

Có bao nhiêu kết luận đúng khi nói về việc bón phân hóa học đúng mức cần thiết cho cây là:

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN