Kiều Đông Du

Mạch khuôn của gen có đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã từ mạch khuôn này có trình tự nucleotit là

A. 3’AUAXXXGUAXAU5’

B. 5’AUAXXXGUAXAU3’

C. 3’ATAXXXGTAXAT5’

D. 5’ATAXXXGTAXAT3’

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 5 2017 lúc 13:32

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

 

I. Bốn loại nucleotit A, T, G, X cu tạo nên ADN chkhác nhaunhóm bazonito

III. Ở sinh vật nhân thực quá trình phiên mã, dịch ti thể và lục lp diễn ra độc lập vớ i ADN trong nhân

V. Trong quá trình dich mã, ribôxôm trượt trên phân tử mARN theo chiều từ đầu 5' đến 3' của mARN.

Kiều Đông Du
Kiều Đông Du

5’-ATG GTX TTG TTA XGX GGG AAT -3’

Kiều Đông Du

Nhận xét nào đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?

(1) Trong quá trình phiên mã tồng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’

(2) Trong quá trình phiên mã tồng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’→ 3’

(3) Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tồng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’→ 5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’→ 3’ là không liên tục (gián đoạn).

(4) Trong quá trình dịch mã tổng họp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’→ 5’

A. 2,3,4

B. 1,2,3.

C. 1.2,4.

D.  1,3,4.

Kiều Đông Du

(1) Trong quá trình phiên mã tồng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’

(3) Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tồng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’→ 5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’→ 3’ là không liên tục (gián đoạn).

Kiều Đông Du

Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nucleotit trên mạch bổ sung với mạch mã gốc là: 3’..AAAGGTXXAAG...5’. Trình tự nucleotit trên mạch mARN do gen này phiên mã tạo thành có trình tự: 

A. 3’.UUUXXAGGUUX...5’ 

B. 3’..AAAGGUXXAAG...5’ 

C. 5’...UUUXXAGGUUX...3’ 

D. 5’..AAAGGUXXAAG...3’

Kiều Đông Du

Trình tự phù hợp với trình tự các nucleotit của phân tử mARN được phiên mã từ 1 gen có đoạn mạch bổ sung  5’AGXTTAGXA 3’ là:

A. 3’UXGAAUXGU5’ 

B. 3’AGXUUAGXA5’ 

C. 5’UXGAAUXGU3’ 

D. 5’AGXUUAGXA3’

Kiều Đông Du

Trình tự phù hợp với trình tự các nucleotit của phân tử mARN được phiên mã từ 1 gen có đoạn mạch bổ sung  5’ TXGAATXGT 3’ là:

A. 3’UXGAAUXGU5’ 

B. 3’AGXUUAGXA5’ 

C. 5’UXGAAUXGU3’ 

D. 5’AGXUUAGXA3’

Kiều Đông Du

Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3’à5’.

II. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’ à  3’.

III. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’ à 5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5’ à 3’ là không liên tục (gián đoạn).

IV. Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’ à  5’.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4