Chương VI - Lượng tử ánh sáng

Nguyễn Trung Thành

Giới hạn quang điện của kim loại là \(\lambda_0\) . Chiếu vào catôt của tế bào quang điện lần lượt hai bức xạ có bước sóng \(\lambda_1=\frac{\lambda_0}{2}\) và \(\lambda_2=\frac{\lambda_0}{3}\). Gọi U1 và U2 là điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện thì: A. U1=1,5U2B. U2=1,5U1C. U1=0,5U2D. U1=2U2

Hai Yen
Hai Yen 3 tháng 2 2015 lúc 8:27

Công thức Anh-xtanh: \(hf = A+ eU_h\)

\(\frac{hc}{\lambda_1} = A+ eU_{h1}\) => \(eU_{h1} = \frac{hc}{\lambda_1} - A = hc(\frac{2}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_0}) = \frac{hc}{\lambda_0}.\)

\(\frac{hc}{\lambda_2} = A+ eU_{h2}\)=> \(eU_{h2} = \frac{hc}{\lambda_2} - A = hc(\frac{3}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_0}) = 2.\frac{hc}{\lambda_0}.\)

=> \(\frac{U_{h1}}{U_{h2}} = \frac{1}{2}\) 

=> Chọn đáp án C.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN