Kiều Đông Du

Trong hệ thống phân loại 5 giới, vi khuẩn thuộc

A. giới Khởi sinh.

B. giới Nấm.


 

C. giới Nguyên sinh.

D. giới Động vật.

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 9 2017 lúc 14:37

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Hãy đánh dấu + vào ô ▭ chỉ câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào gồm các sinh vật nhân thực?

 a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

▭ d) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật

Kiều Đông Du

Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.

Kiều Đông Du

Cho các nhóm sinh vật sau: 

(1) Nấm nhầy. 

(2) Rêu. 

(3) Động vật nguyên sinh 

(4) Thực vật nguyên sinh. 

(5) Nấm sợi. 

(6) Động vật không xương sống 

Giới Nguyên sinh gồm:

A. (1), (3), (4)

B. (3), (4)

C. (2), (4), (5)

D. (1), (2), (3), (5)

Kiều Đông Du

Hãy đánh dấu + vào ô ▭ chỉ câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?

▭ a) Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng

▭ b) Giới Thực vật gồm những sinh vật sống cố định, cảm ứng chậm; giới Động vật gồm những sinh vật cảm ứng nhanh và có khả năng di chuyển.

▭ c) Giới Thực vật gồm 4 ngành chính, nhưng giới Động vật gồm 7 ngành chính.

▭ d) Cả a và b.

Kiều Đông Du

Các tiêu chí cơ bản để phân chia các sinh vật thành hệ thống 5 giới bao gồm:

A. Khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng

B. Loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể,kiểu dinh dưỡng

C. Cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể

D. Trình tự các nuclêotit, mức độ tổ chức cơ th

Kiều Đông Du

Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới nấm là

A. Sống tự dưỡng quang hợp

B. Sống dị dưỡng hoại sinh

C. Sống di chuyển

D. Sống cố định

Kiều Đông Du

Giới nấm gồm những sinh vật

A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng chaamjm sinh sản vô tính

B. Đa bào, nhân sơ, phần lớn tự dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính

C. Đa bào hoặc đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính

D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính

Kiều Đông Du

Sinh vật nào sau đây thuộc giới Nguyên sinh?

A. cá chép

B. ong mật

C. trùng roi

D. cây rêu