Kiều Đông Du

Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Đỗ Khánh Chi
20 tháng 12 2019 lúc 12:18

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

(1) ADN polimeraza

Kiều Đông Du

Cho các thành phần: (1) mARN của gen cấu trúc; (2) Các loại nucleotit A, U, G, X; (3) ARN polimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN polimeraza. Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của operon Lac ở E.coli là

A. (3) và (5)

B. (2) và (3)

C. (1), (2) và (3)

D. (2), (3) và (4)

Kiều Đông Du

Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?

A. Ligaza

B. Restrictaza

C. ARN polimeraza

D. AND polimeraza

Kiều Đông Du

Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã của các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?

A. Ligaza

B. Restrictaza

C. ARN pôlimeraza

D. ADN pôlimeraza

Kiều Đông Du

1. Quá trình phiên mã ADN của sinh vật nhân sơ xảy ra ở nhân tế bào.

3. Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là enzim ARN polimeraza.

5. Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, trong quá trình protein được tổng hợp vẫn có sự tham gia trực tiếp của ADN.

7. Riboxom được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia vào tổng hợp bất cứ loại protein nào.

Kiều Đông Du

1. mARN của gen cấu trúc; 2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X;

Kiều Đông Du

1. mARN của gen cấu trúc;                                                                 2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X;

5. Enzim ADN pôlimeraza.

Kiều Đông Du
Kiều Đông Du

Cho các thành phần: 1. mARN của gen cấu trúc; 2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X; 3. Enzim ARN pôlimeraza; 4. Ezim ADN ligaza; 5. Enzim ADN pôlimeraza. Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli là

A. 3, 5

B. 2, 3

C. 2, 3, 4

D. 1, 2, 3