Kiều Đông Du

Người ta sử dụng một chuỗi polinucleotit có  T   +   X A   +   G   =   0 . 25  làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại nucleotit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:

A. A+G=80%; T+X=20%

B. A+G=20%; T+X=80%

C. A+G=25%; T+X=75%

D. A+G= 75%; T+X=25%

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 8 2017 lúc 17:27

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Người ta sử dụng một chuỗi polinucleotit có (T+X) / (A+G) = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các loại nucleotit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:

A. A+G = 20%, T+X = 80% 

B. A+G = 25%, T+X = 75% 

C. A+G = 80%; T+X = 20% 

D. A + G =75%, T+X =25%

Kiều Đông Du

Người ta sử dụng một chuỗi polinucleotit có (T+X) / (A+G) = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các loại nucleotit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là :

A. A+G = 20%, T+X = 80% 

B. A+G = 25%, T+X = 75% 

C. A+G = 80%; T+X = 20% 

D. A + G =75%, T+X =25%

Kiều Đông Du

Người ta sử dụng 1 chuỗi polinucleotit có tỉ lệ A+G/ T+X = 4 để tổng hợp 1 chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chuỗi polinucleotit này. Trong tổng số nucleotit tự do môi trường cần cung cấp, số nucleotit tự do loại T+X chiếm

A. 3/4

B. 1/5

C. 1/4

D. 4/5

Kiều Đông Du

Người ta sử dụng 1 chuỗi polinucleotit có tỉ lệ (A+G)/(T+X)=4 để tổng hợp một chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chuỗi polinucleotit này.Trong tổng số nucleotit tự do mà môi trường nội bào cung cấp có số loại (T+X) chiếm:

A. 4/5 

B. 1/5 

C. 1/4 

D. 3/4

Kiều Đông Du

Người ta sử dụng 1 chuỗi polinucleotit có tỉ lệ   A + G T + X =4 để tổng hợp một chuỗi polinucleotit bổ sung có chiều dài bằng chuỗi polinucleotit này.Trong tổng số nucleotit tự do mà môi trường nội bào cung cấp có số loại (T+X) chiếm:

A. 4/5 

B. 1/5 

C. 1/4 

D. 3/4

Kiều Đông Du

Một phân tử mARN dài 2040 Å được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là:

A. G = X = 320, A = T = 280. 

B. G = X = 240, A = T = 360. 

C. G = X = 360, A = T = 240. 

D. G = X = 280, A = T = 320.

Kiều Đông Du

Một phân tử mARN dài 2040Å được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử: ARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là:

A. G = X= 320, A = T = 280 

B. G = X = 240, A = T = 360 

C. G = X = 360, A = T = 240 

D. G = X = 280, A = T = 320

Kiều Đông Du

Một phân tử ADN mạch kép thẳng của sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 A o  . Trên mạch 1 của gen có A 1   =   260   nucleotit, T1 = 220 nucleotit. Gen này thực hiện tự sao một số lần sau khi kết thúc đã tạo ra tất cả 128 chuỗi polinucleotit. Cho các phát biểu sau:

I. Tổng số nucleotit trên phân tử ADN đó là 2400 nucleotit.

II. Số nucleotit từng loại của gen trên là A = T = 720 nucleotit; G = X = 480 nucleotit.

III. Môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương với 63 phân tử ADN.

IV. Số nucleotit từng loại môi trường cung cấp là A = T = 30240; G = X = 43360.

Số kết luận đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)