Kiều Đông Du

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa?

A. NO3- thành NH4+.        

B. NO3- thành NO2-.

C. NH4+ thành NO2-.        

D. NO2- thành NO3-.

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 8 2019 lúc 4:33

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi nói về dinh dưỡng Nito ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

2. Rễ cây họ Đậu có khả năng thực hiện quá trình cố định nito.

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình trao đổi nito, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Cây chỉ hấp thu nito dưới dạng NH4+NO3-

II. Quá trình biến đổi NH4+  thành NO3- được gọi là nitrat hóa.

III. Quá trình tổng hợp NO3- từ N2 được gọi là cố định đạm.

IV. Quá trình biến đổi NO3- thành N2 được gọi là quá trình phản nitrat hóa.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3-

3)Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu và là thành phần không thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng

5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4+  dư thừa đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+  cho quá trình tổng hợp amin cần thiết

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa amin ở thực vật

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Trong các nhận định sau :

(1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4và NO3-.

(2) NH4+ở trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amit.

(3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.

(4) Trong cây, NO3- được khử thành NH4.

(5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?

A. 2.        

B. 3.       

C. 4.       

D. 5.

Kiều Đông Du

1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3-

3)Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu và là thành phần không thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng

5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4+ dư thừa đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+ cho quá trình tổng hợp amin cần thiết

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa amin ở thực vật

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Hoạt động của nhóm sinh vật nào dưới đây có thể chuyển nitrate (NO3-) thành amôn (NH4+) để phục vụ cho quá trình tổng hợp axit amin?

A. Vi khuẩn cố định đạm

B. Thực vật tự dưỡng

C. Vi khuẩn phản nitrat hóa

D. Động vật đơn bào

Kiều Đông Du

Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử (NO3 → N2) là

A. Làm đất kĩ, đất tơi xốp và thoáng

B. Bón phân vi lượng thích hợp

C. Giữ độ ẩm vừa phải và thường xuyên cho đất

D. Khử chua cho đất

Kiều Đông Du

Rễ cây hấp thụ nitơ ở dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng oxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết phải có quá trình gì xảy ra trong cây.

Kiều Đông Du

(1) Thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm xuất hiện các vệt đỏ trên lá.

(3) Nitơ hữu cơ từ xác sinh vật trong đất chỉ được cây hấp thụ sau khi đã đưọc các vi sinh vật đất khoáng hóa.

(4) Trong đất, quá trình chuyển hóa NO3-  thành N2 do các vi khuẩn nitrat hóa thực hiện.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Hãy chỉ ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng (NH4+,NO3-).