Kiều Đông Du

Cây hấp thụ nitơ ở dạng?

A. N2+ và NO3-.

B. N2+ và NH3+.

C. NH4+ và NO3-.       

D. NH4- và NO3+.

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 9 2018 lúc 11:24

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình trao đổi nito, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Cây chỉ hấp thu nito dưới dạng NH4+NO3-

II. Quá trình biến đổi NH4+  thành NO3- được gọi là nitrat hóa.

III. Quá trình tổng hợp NO3- từ N2 được gọi là cố định đạm.

IV. Quá trình biến đổi NO3- thành N2 được gọi là quá trình phản nitrat hóa.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

(1) Thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm xuất hiện các vệt đỏ trên lá.

(3) Nitơ hữu cơ từ xác sinh vật trong đất chỉ được cây hấp thụ sau khi đã đưọc các vi sinh vật đất khoáng hóa.

(4) Trong đất, quá trình chuyển hóa NO3-  thành N2 do các vi khuẩn nitrat hóa thực hiện.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Trong các nhận định sau :

(1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4và NO3-.

(2) NH4+ở trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amit.

(3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.

(4) Trong cây, NO3- được khử thành NH4.

(5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?

A. 2.        

B. 3.       

C. 4.       

D. 5.

Kiều Đông Du

Rễ cây hấp thụ nitơ ở dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng oxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết phải có quá trình gì xảy ra trong cây.

Kiều Đông Du

1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3-

3)Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu và là thành phần không thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng

5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4+  dư thừa đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+  cho quá trình tổng hợp amin cần thiết

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa amin ở thực vật

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3-

3)Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu và là thành phần không thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng

5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4+ dư thừa đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+ cho quá trình tổng hợp amin cần thiết

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa amin ở thực vật

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Xét các trường hợp sau

(1) những cơn giông : N+ O→ NO(tia lửa điện)

(2) xác của động vật, thực vật: RNH2→ NH→ NO3-

(3) sự cố định của vi sinh vật: N+ NH→ 2 NH3

(4) sự cung cấp của con người: muối NO3, NH4+

(5) quang hợp của cây xanh

Những trường hợp nào trên đây là nguồn cung cấp nitơ cho cây?

A. (1), (2), (3) và (4)

B. (1), (3), (4) và (5)

C. (2), (3), (4) và (5)

D. (1), (2), (4) và (5)

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu ý đúng khi nói về vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ?

 II. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3- .

Kiều Đông Du

Khi nói về dinh dưỡng Nito ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

2. Rễ cây họ Đậu có khả năng thực hiện quá trình cố định nito.

Kiều Đông Du

Hãy chỉ ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng (NH4+,NO3-).