Kiều Đông Du

Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu?

A. photpho.       

B. canxi.

C. magie.       

D. nitơ.

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 7 2018 lúc 2:15

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

(1) Thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm xuất hiện các vệt đỏ trên lá.

(3) Nitơ hữu cơ từ xác sinh vật trong đất chỉ được cây hấp thụ sau khi đã đưọc các vi sinh vật đất khoáng hóa.

(4) Trong đất, quá trình chuyển hóa NO3-  thành N2 do các vi khuẩn nitrat hóa thực hiện.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

I. Nitơ là nguyên tố khoáng vi lượng trong cây.

III. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục...

IV. Thiếu nitơ cây sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng nhạt

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là

A. P, K, Fe

B. N, Mg, Fe

C. P, K, Mn

D. S, P, K. N, K

Kiều Đông Du

Khi thấy cây có hiện tượng vàng lá do thiếu chất dinh dưỡng, ta nên phun hay bón chất nào sau đây để lá xanh trở lại?

A. Ca2+

B. Fe3+

Kiều Đông Du

Khi thiếu Photpho, cây có những biểu hiện như?

A. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

B. lá nhỏ, có màu xanh đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

C. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

D. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.

Kiều Đông Du

Khi thiếu Photpho, cây có những biểu hiện như

A. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá

B. Lá nhỏ, có màu xanh đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm

C. Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm

D. Sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng

Kiều Đông Du

 Cho câu sau:

mô phân sinh là nhóm các tế bào …(1)..., duy trì được khả năng …(2)... Mô phân sinh đỉnh có ở chồi đỉnh,...(3)..., đỉnh rễ. Mô phân sinh bên có ở cây …(4)... và mô phân sinh lóng ở cây …(5)... có ở …(6)...

Một bạn học sinh đã điền các từ còn thiếu như sau:

(1) chưa phân hóa, (2)  giảm phân, (3) chồi nách, (4)  một lá mầm, (5)  hai lá mầm, (6) thân

Em hãy xác định bạn học sinh đó đã làm đúng (Đ)/sai (S) ở mỗi câu

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

B. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

Kiều Đông Du

Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là

A. Lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm

B. Sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt lá

C. Lá non có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm

D. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá

Kiều Đông Du

Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là?

A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

B. sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt lá.

C. lá non có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.