Kiều Đông Du

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như?

A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

B. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

C. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.

D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 2 2018 lúc 2:23

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

I. Nitơ là nguyên tố khoáng vi lượng trong cây.

III. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục...

IV. Thiếu nitơ cây sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng nhạt

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu ý đúng khi nói về vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ?

 II. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3- .

Kiều Đông Du

Khi thiếu nguyên tố này, cây còi cọc, lá màu xanh đậm với các gân màu huyết dụ. Nó là nguyên tố

A. Nitơ

B. Phốtpho

C. Magiê

D. Lưu huỳnh

Kiều Đông Du

Nguyên tố nào sau đây là thành phần của diệp lục, tham gia hoạt hóa enzim, khi thiếu nó lá có màu vàng?

A. Nitơ

B. Magiê

C. Clo

D. Sắt

Kiều Đông Du

Cho các đặc điểm dưới đây của một số loài thực vật:

(1) Rễ dài                    

(2) Lá tiêu giảm, lá biến thành gai             

(3) Tầng cutin dày

(4). Lá mọng nước      

(5) Lá mỏng, bản rộng                              

(6)Lá màu xanh đậm, ít lớp tế bào

Trong số các đặc điểm trên, số đặc điểm xuất hiện ở các thực vật sống ở vùng xa mạc khô, nóng bao gồm:

A. 2

B. 3

C. 5

D4

Kiều Đông Du

I. Chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học.

III. Những cây có lá màu đỏ, vàng hoặc cam vẫn quang hợp được vì lá cây không có diệp lục nhưng có sắc tố carotenoit giúp chuyển hóa quang năng thành hóa năng.

Kiều Đông Du

Sử dụng các thông tin sau đây để sắp xếp sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp cho phù hợp

(1) Thân, rễ dài ra

(2) Là sự sinh trưởng làm tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động của  mô phân sinh đỉnh

(3) Mô phân sinh bên

(4) Cây hai lá mầm

(5) Là sự sinh trưởng làm tăng đường kính của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh bên

(6) Thân, rễ to lên

(7) Mô phân sinh đỉnh

(8) Cây hai lá mầm và một lá mầm

A. sinh trưởng sơ cấp: (1), (2), (4) và (7) ;  sinh trưởng thứ cấp: (3), (5), (6) và (8)

B. sinh trưởng sơ cấp: (1), (2), (3) và (8) ;  sinh trưởng thứ cấp: (4), (5), (6) và (7)

C. sinh trưởng sơ cấp: (1), (2), (7) và (8) ;  sinh trưởng thứ cấp: (3), (4), (5) và (6)

D. sinh trưởng sơ cấp: (1), (5), (7) và (8) ;  sinh trưởng thứ cấp: (2), (3), (4) và (6)

Kiều Đông Du

I. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở thực vật hai lá mầm.

III. Sinh trưởng thứ cấp là sự gia tăng chiều dài của thân và rễ.

IV. Sinh trưởng thứ cấp do hoạt động của mô phân sinh bên.

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Kiều Đông Du

Ở thực vật lá có màu đỏ, có quang hợp không? Vì sao?

A. Không, vì thiếu sắc tố chlorôphyl

B. Được, vì chứa sắc tố carôtenôit

D. Không, vì chỉ có nhóm sắc tố phicôbilin và antoxianin