Kiều Đông Du

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

A. chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

B. chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

C. dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê.

D. dung dịch dinh dưỡng có magiê.

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 6 2017 lúc 6:32

Đáp án : C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong

A. Chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê

B. Chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê

C. Dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê

D. Dung dịch thiếu dinh dưỡng nhưng có magiê

Kiều Đông Du

Chức năng và triệu chứng do thiếu dinh dưỡng của nguyên tố, magiê lần lượt là:

A. Thành phần của các xitocrôm; lá có màu vàng

B. Thành phần của xitôcrôm, nhân tố phụ gia của enzim; lá non có màu lục, đậm không bình thường

C. Thành phần của diệp lục, nhân tố phụ gia của enzim, lá non có màu lục đậm, không bình thường

D. Thành phần của diệp lục, nhân tố phụ gia của enzim. Lá có màu vàng

Kiều Đông Du

Để xác định vai trò của nguyên tố sắt đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong

A. Dung dịch dinh dưỡng nhưng không có sắt

B. Chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê

C. Chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê

D. Dung dịch thiếu dinh dưỡng nhưng có sắt

Kiều Đông Du

- Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.

- Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rễ có ý nghĩa gì đối với đời sống của cây?

- Nêu vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây.

- Hãy nêu những loài cây trồng có hướng tiếp xúc.

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quả? 

1. Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. 

2. Quả có vai trò bảo vệ hạt. 

3. Quả do noãn đã thụ tinh phát triển thành. 

4. Quả không có vai trò trong phát tán hạt. 

5. Quả cung cấp các chất dinh dưỡng (đường, vitamin, khoáng chất,...).

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

(1) Chúng tiết enzyme phân giải cellulose không chỉ cung cấp đường cho chúng mà còn cung cấp cho vật chủ.

(3) Các vi sinh vật này có khả năng hấp thu khí methan thải ra bởi động vật nhai lại.

Số các phát biểu không chính xác là:

A.

B. 3

C.

D. 4

Kiều Đông Du

I. Các động vật ăn tạp thường có hệ thống răng cửa, răng nanh và răng hàm rất phát triển để ăn cả động vật lẫn thực vật.

III. Dạ dày của các loài động vật ăn thịt thường là dạ dày đơn, kích thước nhỏ vì chỉ cần một lượng thức ăn ít đã đủ cung cấp dinh dưỡng.

Trong số các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu không chính xác?

A.

B. 3

C.

D.

Kiều Đông Du

Trong công nghệ nuôi cấy tế bào, môi trường dinh dưỡng thường được bổ sung tỷ lệ thích hợp của các hormone

A. Auxin và xitokinin

B. GA và auxin

C. GA và AAB

D. Xitokinin và florigen

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu ý đúng khi nói về vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ?

 II. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3- .