Kiều Đông Du

Một gen ở sinh vậy nhân sơ có số lượng các loại nucleotit trên một mạch là A = 70; G = 100; X = 90; T = 80. Gen này nhân đôi một lần, số nucleotit loại X mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình này là:

A. 100

B. 190

C. 90

D. 180

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 9 2018 lúc 11:15

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nucleotit trên một mạch là A=70; G=100; X= 90; T=80. Gen này nhân đôi một lần, số nucleotit loại X mà môi trường cung cấp là

A. 90

B. 180

C. 190

D. 100

Kiều Đông Du

Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nuclêôtit trên một mạch là: A = 70, G=100, X= 90, G= 80. Gen này nhân đôi 1 lần, số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp là:

A. 100 

B. 190 

C. 90 

D. 180

Kiều Đông Du

Một phân tử ADN mạch kép có tỷ lệ A + T G + X = 5 3 , khi phân tử này nhân đôi liên tiếp 3 lần, tỷ lệ các loại nucleotit môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen là

A. A = T= 18,75%; G = X = 31,25%

B. A + T = 31,25%; G + X = 18,75%

C. A + T= 18,75%, G + X = 31,25%

D. A = T = 31,25%; G = X = 18,75%

Kiều Đông Du

Một phân tử ADN mạch kép có tỷ lệ  A + T G + X = 5 3 , khi phân tử này nhân đôi liên tiếp 3 lần, tỷ lệ các loại nucleotit môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen là

A. A = T= 18,75%; G = X = 31,25% 

B. A + T = 31,25%; G + X = 18,75% 

C. A + T= 18,75%, G + X = 31,25% 

D. A = T = 31,25%; G = X = 18,75%.

Kiều Đông Du

Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A của gen bằng 2/3 số lượng một loại nucleotit khác. Gen này thực hiện tái bản liên tiếp 4 lần. Số nucleotit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản trên là:

A. A=T= 9000; G=X=13500

B. A=T= 2400; G=X=3600

C. A=T=9600; G=X=14400

D. A=T=18000; G=X=27000

Kiều Đông Du

Một gen gồm 150 vòng xoắn và có 3900 liên kết hidro, nhân đôi liên tiếp 3 lần. Số nucleotit tự do mỗi loại mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình này là:

A. A = T = 4200; G = X = 6300

B. A = T = 5600; G = X = 1600

C. A = T = 2100; G = X = 600

D. A = T = 4200; G = X = 1200

Kiều Đông Du

(THPT Nguyễn Xuân Viết – Vĩnh Phúc – Lần 1 2019): Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A của gen bằng 2/3 số lượng một loại nucleotit khác. Gen này thực hiện tái bản liên tiếp 4 lần. Số nucleotit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản trên là:

A. A=T= 9000; G=X=13500

B. A=T=9600; G=X=14400

C. A=T= 2400; G=X=3600

D. A=T=18000; G=X=27000

Kiều Đông Du

Một phân tử ADN mạch kép thẳng của sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080Å. Trên mạch 1 của gen có A1 = 260 nucleotit, T1 = 220 nucleotit. Gen này thực hiện tự sao một số lần sau khi kết thúc đã tạo ra tất cả 128 chuỗi polinucleotit. Cho các phát biểu sau:

I. Tổng số nucleotit trên phân tử ADN đó là 2400 nucleotit.

II. Số nucleotit từng loại của gen trên là A = T = 720 nucleotit; G = X = 480 nucleotit.

III. Môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương với 63 phân tử ADN.

IV. Số nucleotit từng loại môi trường cung cấp là A = T = 30240; G = X = 43360.

Số kết luận đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Một phân tử ADN mạch kép thẳng của sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 A o  . Trên mạch 1 của gen có A 1   =   260   nucleotit, T1 = 220 nucleotit. Gen này thực hiện tự sao một số lần sau khi kết thúc đã tạo ra tất cả 128 chuỗi polinucleotit. Cho các phát biểu sau:

I. Tổng số nucleotit trên phân tử ADN đó là 2400 nucleotit.

II. Số nucleotit từng loại của gen trên là A = T = 720 nucleotit; G = X = 480 nucleotit.

III. Môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương với 63 phân tử ADN.

IV. Số nucleotit từng loại môi trường cung cấp là A = T = 30240; G = X = 43360.

Số kết luận đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN