Kiều Đông Du

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

A. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn.

B. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng.

C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn.

D. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít.

Đỗ Khánh Chi
13 tháng 12 2019 lúc 4:15

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Độ ẩm đất càng cao thì quá trình hấp thụ nước của rễ?

A. càng lớn

B. ngừng

C. không thay đổi

D. càng thấp

Kiều Đông Du

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

A. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn

B. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng

C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn

D. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít

Kiều Đông Du

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

A. Độ ẩm đất khí càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn

B. Độ đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng

C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn

D. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít

Kiều Đông Du

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn

Kiều Đông Du

Ở thực vật, khi đề cập đến mối quan hệ giữa nước với quá trình hô hấp, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

   I. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ quan hô hấp.

   II. Nước là dung môi, môi trường để các phản ứng hóa học xảy ra nên là nhân tố liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp.

   III. Trong cơ quan hô hấp nước càng ít, nhiệt độ càng cao thúc đẩy cường độ hô hấp càng mạnh.

   IV. Nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 3

Kiều Đông Du

Các ion khoáng:

(1) Khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

(2) Hòa tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

(3) Hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rễ, trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi).

(4) Được hấp thụ mang tính chọn lọc và ngược với građien nồng độ nên cần thiết phải tiêu tốn năng lượng.

Những đặc điểm của quá trình hấp thụ thụ động là?

A. (1), (2) và (3)    

B. (1), (3) và (4)    

C. (2), (3) và (4)    

D. (1), (2) và (4)

Kiều Đông Du

1. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ thể, cơ quan hô hấp.

3. Trong cơ quan hô hấp, nước càng ít làm nhiệt độ cao, thúc đẩy cường độ hô hấp càng mạnh.

Phương án đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

Kiều Đông Du

1. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ thể, cơ quan hô hấp.

3. Trong cơ quan hô hấp, nước càng ít làm nhiệt độ cao, thúc đẩy cường độ hô hấp càng mạnh.

Kiều Đông Du

Độ ẩm không khí càng thấp thì sự thoát hơi nước?

A. không thay đổi

B. càng yếu

C. ngừng hẳn

D. càng mạnh