Kiều Đông Du

Enzim ADN polimeraza có vai trò gì trong quá trình tái bản ADN?

A. Sử dụng đồng thười cả 2 mạch khuôn để tổng hợp ADN mới.

B. Lắp ráp nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN theo chiều 5’ → 3’

C. Sử dụng một mạch khuôn để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ → 5’

D. Chỉ xúc tác tháo xoắn ADN mà không tổng hợp mạch mới

Đỗ Khánh Chi
31 tháng 8 2017 lúc 11:35

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

    a) Tháo xoắn phân tử ADN.

    b) Bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN.

    c) Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

    d) Cả a, b, c.

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, những phát biểu nào sau đây sai ?

1. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn

2. Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã

3. Trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 5’→ 3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3' → 5’.

4. Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu

5. Enzyme ADN pôlimeraza tự tổng hợp 2 mạch mới bổ sung với 2 mạch khuôn.

A. (2) 

B. (2), (3) 

C. (2), (5) 

D. (2), (3), (5)

Kiều Đông Du

(1) Có khả năng tháo xoắn phân tử ADN.

(3) Có khả năng tách hai mạch của ADN mẹ.

(5) Có khả năng lắp ráp các nuclêôtit của mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với các nuclêôtit của mạch ADN khuôn.

Chọn đúng là:

A. (4), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (3), (4), (5)

D. (1), (3), (4), (5).

Kiều Đông Du

(1). Enzym ADN polymeraza chỉ có thể trượt liên tục theo một chiều nhất định từ 5’ đến 3’ của mạch khuôn.

(3). ADN polymerase tổng hợp theo một chiều mà 2 mạch gốc của ADN lại ngược chiều nhau. Sự tháo xoắn ở mỗi chạc tái bản cũng chỉ theo 1 chiều.

Kiều Đông Du

(1). Các Nu tự do của môi trường liên kết theo nguyên tắc bổ sung với các Nu trên mạch khuôn

(3). Uraxin của môi trường liên kết với Adenin của mạch ADN khuôn trong quá trình tổng hợp

Kiều Đông Du

(1) Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.

(3) Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

(5) Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự

(6) Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ. 

Kiều Đông Du

(1) Có khả năng tháo xoắn phân tử ADN.

(3) Có khả năng tách hai mạch của ADN mẹ.

(5) Có khả năng lắp ráp các nuclêôtit của mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với các nuclêôtit của mạch ADN khuôn.

Phương án đúng là:

A. (4), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (3), (4), (5).

D. (1), (3), (4), (5).

Kiều Đông Du

  (1) Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

  (3) Trên cả hai mạch khuôn, ADN polymeraza đều di chuyển theo chiều 5’ đến 3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’g5’.

  (5) Trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực, enzim lối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Kiều Đông Du

(1). Khi ADN tự nhân đôi, chỉ có 1 gen được tháo xoắn và tách mạch.

(2). Sự lắp ghép nucleotit của môi trường vào mạch khuôn của ADN tuân theo nguyên tắc bổ sung (A liên kết với U, G liên kết với X).

(3). Cả 2 mạch của ADN đều là khuôn để tổng hợp 2 mạch mới.

(4). Tự nhân đôi của ADN của sinh vật nhân thực chỉ xảy ra ở trong nhân

A. (3)

B. (1), (3), (4) 

C. (3), (4) 

D. (1), (2)

Kiều Đông Du

I. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

III. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia tháo xoắn và làm tách 2 mạch của phân tử và tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.