Kiều Đông Du

Cho các đặc điểm sau:

(1) Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

(2) Vận tốc lớn.

(3) Không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

(4) Vận tốc nhỏ.

Con đường thoát hơi nước qua cutin có bao nhiêu đặc điểm trên?

A. 1.       

B. 2.       

C. 3.       

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
17 tháng 10 2017 lúc 11:05

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho những đặc điểm sau về thoát hơi nước, hãy xác định đặc điểm của thoát hơi nước qua khí khổng và qua cutin cho phù hợp

(1) Tốc độ lớn

(2) Không có tác nhân

(3) Điều tiết được bởi các tác nhân

(4) Tốc độ nhỏ

(5) Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

(6) Không được điều chỉnh

(7) Ánh sáng, AAB

(8) Không kiểm soát được

Phương án trả lời đúng là:

A. Qua khí khổng : (1), (2), (5) và (7) ; Qua cutin : (3), (4), (6) và (8)

B. Qua khí khổng : (1), (3), (5) và (7) ; Qua cutin : (2), (4), (6) và (8)

C. Qua khí khổng : (1), (3), (6) và (7) ; Qua cutin : (2), (4), (5) và (8)

D. Qua khí khổng : (1), (3), (5) và (8) ; Qua cutin : (2), (4), (6) và (7)

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về đặc điểm quá trình thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật:

I. Sự thoát hơi nước qua khí khổng là con đường thoát nước chủ yếu ở cây trưởng thành.

II. Sự thoát hơi nước qua khí khổng có vận tốc lớn và không được điều chỉnh.

III. Ở thực vật, khí khổng phân bố ở hai mặt của lá và các phần non của thân, cành, quả… và mặt dưới của lá có số khí khổng nhiều hơn mặt trên.

IV. Trong cùng một diện tích bay hơi nước, thì bề mặt bay hơi nào có tổng chu vi các lỗ khí khổng càng nhỏ thì sự thoát hơi nước diễn ra càng mạnh hơn.

V. Ở đa số thực vật, khi cường độ ánh sáng tăng dần, thì khí khổng cũng mở to dần và đạt cực đại.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.

B. 2

C. 3

D. 4.

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về đặc điểm quá trình thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật:

I. Sự thoát hơi nước qua khí khổng là con đường thoát nước chủ yếu ở cây trưởng thành.

II. Sự thoát hơi nước qua khí khổng có vận tốc lớn và không được điều chỉnh.

III. Ở thực vật, khí khổng phân bố ở hai mặt của lá và các phần non của thân, cành, quả… và mặt dưới của lá có số khí khổng nhiều hơn mặt trên.

IV. Trong cùng một diện tích bay hơi nước, thì bề mặt bay hơi nào có tổng chu vi các lỗ khí khổng càng nhỏ thì sự thoát hơi nước diễn ra càng mạnh hơn.

V. Ở đa số thực vật, khi cường độ ánh sáng tăng dần, thì khí khổng cũng mở to dần và đạt cực đại.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình thoát hơi nước ở lá, cho các phát biểu dưới đây:

(1). Nước có thể thoát hơi qua khí khổng hoặc trực tiếp qua bề mặt lá.

(2). Khi chuyển cây trồng từ vị trí này sang vị trí khác bằng cách đào gốc, nên cắt bỏ bớt một phần các lá của cây.

(3). Thoát hơi nước ở lá là một quá trình thụ động, được điều chỉnh bởi các yếu tố vật lí.

(4). Các lá trưởng thành, tốc độ thoát hơi nước qua khí khổng cao hơn tốc độ thoát hơi nước qua cutin.

Có bao nhiêu phát biểu chính xác?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Kiều Đông Du

Ở cây trưởng thành, quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở khí khổng vì:

I. Lúc đó, lớp cutin bị thoái hoá

II. Các tế bào khí khổng có số lượng lớn và được trưởng thành.

III. Có cơ chế điều chỉnh lượng nước thoát qua cutin

IV. Lúc đó lớp cutin dày, nước khó thoát qua

A. I, III

B. II, III, IV

C. II, IV 

D. I, II, IV.

Kiều Đông Du

Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?

  1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

  2. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn luôn mở.

  3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

  4. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?

   1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

   2. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn luôn mở.

   3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

   4. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

(1) Cơ chế làm cho khí khổng đóng hay mở là sự trương nước của tế bào hạt đậu.

(2) Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn mở.

(3) Khí khổng có thể đóng khi cây thiếu nước, dù vào ban ngày hay ban đêm.

(4) Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại.

Số phương án đúng là

A. 2

B. 1

C. 3. 

D.

Kiều Đông Du

Khi nói về trao đổi nước ở cây, có bao nhiêu phát biểu đúng

I. Lá non thoát hơi nước qua cutin nhiều hơn so với lá già vì lá non có lớp cutin dày hơn lá già.

II. Khí khổng thường phân bố ở mặt dưới nhiều hơn mặt trên của lá

III. Khi đưa cây vào trong tối thì sự thoát hơi nước của cây giảm rõ rệt.

IV. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là hàm lượng nước trong tế bào khí khổng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN