Kiều Đông Du

Khi tế bào khí khổng no nước thì?

A. thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra.

B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra.

C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra.

D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra.

Đỗ Khánh Chi
12 tháng 2 2017 lúc 7:20

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Ở cây trưởng thành, quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở khí khổng vì:

I. Lúc đó, lớp cutin bị thoái hoá

II. Các tế bào khí khổng có số lượng lớn và được trưởng thành.

III. Có cơ chế điều chỉnh lượng nước thoát qua cutin

IV. Lúc đó lớp cutin dày, nước khó thoát qua

A. I, III

B. II, III, IV

C. II, IV 

D. I, II, IV.

Kiều Đông Du

Cho các nhân tố sau:

(1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.

(2) Độ dày, mỏng của lớp cutin.

(3) Nhiệt độ môi trường.

(4) Gió và các ion khoáng.

(5) Độ pH của đất.

Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu?

A. 3 và (1).   

B. 3 và (2).

C. 2 và (1).    

D. 2 và (3).

Kiều Đông Du

Cho các nhân tố sau:

(1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.

(2) Độ dày, mỏng của lớp cutin.

(3) Nhiệt độ môi trường.

(4) Gió và các ion khoáng.

(5) Độ pH của đất.

Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu?

A. 2 và (3)

B. 3 và (2)

C. 2 và (1).

D. 3 và (1).

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

(1) Cơ chế làm cho khí khổng đóng hay mở là sự trương nước của tế bào hạt đậu.

(2) Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn mở.

(3) Khí khổng có thể đóng khi cây thiếu nước, dù vào ban ngày hay ban đêm.

(4) Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại.

Số phương án đúng là

A. 2

B. 1

C. 3. 

D.

Kiều Đông Du

Khi đưa cây ra ngoài sáng, ... (1)... trong tế bào khí khổng tiến hành ... (2)... làm thay đổi nồng độ CO2 và tiếp theo là pH. Sự thay đổi này dẫn đến 1 kết quả là hàm lượng đường tăng, làm tăng ... (3)... trong tế bào. Hai tế bào ... (4) ... hút nước, trương nước và khí khổng mở. Thứ tự (1), (2), (3), (4) đúng nhất là:

A. lục lạp, quang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng.

B. lục lạp, áp suất thẩm thấu, quang hợp, khí khổng.

C. quang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng, lục lạp.

D. lục lạp, quang hợp, khí khổng, áp suất thẩm thấu.

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về đặc điểm quá trình thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật:

I. Sự thoát hơi nước qua khí khổng là con đường thoát nước chủ yếu ở cây trưởng thành.

II. Sự thoát hơi nước qua khí khổng có vận tốc lớn và không được điều chỉnh.

III. Ở thực vật, khí khổng phân bố ở hai mặt của lá và các phần non của thân, cành, quả… và mặt dưới của lá có số khí khổng nhiều hơn mặt trên.

IV. Trong cùng một diện tích bay hơi nước, thì bề mặt bay hơi nào có tổng chu vi các lỗ khí khổng càng nhỏ thì sự thoát hơi nước diễn ra càng mạnh hơn.

V. Ở đa số thực vật, khi cường độ ánh sáng tăng dần, thì khí khổng cũng mở to dần và đạt cực đại.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.

B. 2

C. 3

D. 4.

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về đặc điểm quá trình thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật:

I. Sự thoát hơi nước qua khí khổng là con đường thoát nước chủ yếu ở cây trưởng thành.

II. Sự thoát hơi nước qua khí khổng có vận tốc lớn và không được điều chỉnh.

III. Ở thực vật, khí khổng phân bố ở hai mặt của lá và các phần non của thân, cành, quả… và mặt dưới của lá có số khí khổng nhiều hơn mặt trên.

IV. Trong cùng một diện tích bay hơi nước, thì bề mặt bay hơi nào có tổng chu vi các lỗ khí khổng càng nhỏ thì sự thoát hơi nước diễn ra càng mạnh hơn.

V. Ở đa số thực vật, khi cường độ ánh sáng tăng dần, thì khí khổng cũng mở to dần và đạt cực đại.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?

  1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

  2. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn luôn mở.

  3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

  4. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?

   1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

   2. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn luôn mở.

   3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

   4. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về trao đổi nước ở cây, có bao nhiêu phát biểu đúng

I. Lá non thoát hơi nước qua cutin nhiều hơn so với lá già vì lá non có lớp cutin dày hơn lá già.

II. Khí khổng thường phân bố ở mặt dưới nhiều hơn mặt trên của lá

III. Khi đưa cây vào trong tối thì sự thoát hơi nước của cây giảm rõ rệt.

IV. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là hàm lượng nước trong tế bào khí khổng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN