Kiều Đông Du

Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

A. Ứ giọt chỉ xuất hiện ở các loài thực vật nhỏ.

B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt.

C. Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao.

D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây.

Đỗ Khánh Chi
23 tháng 11 2018 lúc 3:50

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

A. Ứ giọt chỉ xuất hiện ở các loài thực vật nhỏ

B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt

C. Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao

D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây

Kiều Đông Du

Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

A. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây.

B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt.

C. Ứ giọt chỉ xuất hiện ở các loài thực vật nhỏ.

D. Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao.

Kiều Đông Du

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về hiện tượng ứ giọt ở thực vật?

A. Áp suất rễ có liên quan đến hiện tượng ứ giọt

B. Ứ giọt xuất hiện ở thực vật nhiệt đới

C. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém

D. Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm trong không khí tương đối cao

Kiều Đông Du

Phát biểu nào dưới đây đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

A. Ứ giọt xuất hiện ở mọi loài thực vật

B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt

C. Ứ giọt xảy ra khi nhiệt độ không khí tương đối thấp

D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây

Kiều Đông Du

Phát biểu nào dưới đây đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

A. Ứ giọt xuất hiện ở mọi loài thực vật

B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt

C. Ứ giọt xảy ra khi nhiệt độ không khí tương đối thấp

D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây

Kiều Đông Du

1.    Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

3.    Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

Kiều Đông Du

1.     Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

3.     Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

Phương án đúng:

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3

Kiều Đông Du

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là bằng chứng chứng minh rễ cây hút nước chủ động?

   (1) Hiện tượng rỉ nhựa.                                                                    

   (2) Hiện tượng ứ giọt.

   (3) Hiện tượng thoát hơi nước.

   (4) Hiện tượng đóng mở khí khổng

A. (l), (2)

B. (2), (3)

C. (2), (4) 

D. (l), (3)

Kiều Đông Du

Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra

Hơi nước thoát ra từ lá rơi lại trên phiến lá