Kiều Đông Du

Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là?

A. hoocmôn thực vật.    

B. axit amin, vitamin và ion kali.

C. saccarôzơ.     

D. cả A, B và C.

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 9 2019 lúc 2:51

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trong những nhận định về dòng mạch rây sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Mạch rây là dòng đi lên trong cây.

(2) Tốc độ vận chuyển các chất trong mạch rây là nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ vận chuyển các chất trong mạch gỗ.

(3) Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào quang hợp và tế bào tích luỹ các chất hữu cơ trong cây là động lực duy trì dòng mạch rây.

(4) Các chất được tạo ra bởi quá trình quang hợp như saccarôzơ, hoocmôn thực vật, axit amin, một số chất hữu cơ và một số ion khoáng sử dụng lại là các chất được luận chuyên chủ yếu trong mạch rây.

(5) Sản phẩm quang hợp được dòng mạch rây vận chuyển đến các cơ quan như: củ, quả, hạt, đỉnh cành, rễ của cây.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là

A. hoocmôn thực vật

B. axit amin, vitamin và ion kali

C. saccarôzơ

D. cả A, B và C

Kiều Đông Du

Thành phần chủ yếu của dịch mạch rây là:

A. Nước và các ion khoáng

B. Amit, ion khoáng

C. Saccarôzơ và axit amin

D. Hoocmon, vitamin

Kiều Đông Du

Thành phần dịch mạch rây thường chủ yếu gồm các chất nào sau đây?

A. Chất hữu cơ được tổng hợp ở lá và một số ion khoáng mới hấp thu

B. Chất hữu cơ được tổng hợp ở lá và một số ion khoáng ở rễ

C. Chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ và một số ion khoáng được sử dụng lại

D. Chất hữu cơ và nhiều ion khoáng khác làm pH dịch mạch rây từ 8,0 - 8,5

Kiều Đông Du

Thành phần dịch mạch rây của cây chủ yếu gồm các chất hữu cơ được tổng hợp

A. Ở lá và một số ion khoáng được sử dụng lại.

B. Ở lá và một số ion khoáng ở rễ

C. Ở rễ và một số ion khoáng được sử dụng lại

D. Ở rễ và nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8,0 đến 8,5

Kiều Đông Du

Thành phần dịch mạch rây của cây chủ yếu gồm các chất hữu cơ được tổng hợp

A. ở lá và một số ion khoáng được sử dụng lại.

B. ở lá và một số ion khoáng ở rễ.

C. ở rễ và một số ion khoáng được sử dụng lại.

D. ở rễ và nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8,0 đến 8,5.

Kiều Đông Du

Thành phần dịch mạch rây của cây chủ yếu gồm các chất hữu cơ được tổng hợp

A.  ở lá và một số ion khoáng được sử dụng lại.

B. ở lá và một số ion khoáng ở rễ.

C. ở rễ và một số ion khoáng được sử dụng lại.

D. ở rễ và nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8,0 đến 8,5.

Kiều Đông Du

Thành phần dịch mạch rây của cây chủ yếu gồm các chất hữu cơ được tổng hợp

A. Ở lá và một số ion khoáng được sử dụng lại.

B. Ở lá và một số ion khoáng ở rễ.

C. Ở rễ và một số ion khoáng được sử dụng lại.

D. Ở rễ và nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8,0 đến 8,5.

Kiều Đông Du

Xét các đặc điểm sau

(1) là các hợp chất hữu cơ được tạo nên trong một thành phần của cơ thể và di chuyển đến các thành phần khác, tại đó chúng kích thích hay ức chế sinh trưởng

(2) với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi lớn trong cơ thể

(3) kích thích cây phát triển nhanh

(4) trong cây,  hoocmôn thực vật di chuyển trong mạch gỗ và mạch libe

(5) khác biệt về enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hóa, hoocmôn hoạt hóa cả một chương trình phát sinh hình thái như kích thích hạt và chồi nảy mầm bao gồm rất nhiều quá trình và nhiều phản ứng hóa sinh

Đặc điểm chung của hoocmôn thực vật là những đặc điểm?

A. (1), (2), (3) và (4)        

B. (1), (2), (3) và (5)

C. (1), (2), (4) và (5)        

D. (1), (3), (4) và (5)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN