Kiều Đông Du

Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là?

A. fructôzơ.    

B. glucôzơ.

C. saccarôzơ.    

D. ion khoáng.

Đỗ Khánh Chi
19 tháng 8 2018 lúc 4:53

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trong những nhận định về dòng mạch rây sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Mạch rây là dòng đi lên trong cây.

(2) Tốc độ vận chuyển các chất trong mạch rây là nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ vận chuyển các chất trong mạch gỗ.

(3) Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào quang hợp và tế bào tích luỹ các chất hữu cơ trong cây là động lực duy trì dòng mạch rây.

(4) Các chất được tạo ra bởi quá trình quang hợp như saccarôzơ, hoocmôn thực vật, axit amin, một số chất hữu cơ và một số ion khoáng sử dụng lại là các chất được luận chuyên chủ yếu trong mạch rây.

(5) Sản phẩm quang hợp được dòng mạch rây vận chuyển đến các cơ quan như: củ, quả, hạt, đỉnh cành, rễ của cây.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là

A. fructôzơ

B. glucôzơ

C. saccarôzơ

D. ion khoáng

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình trao đổi khoáng của cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Quá trình hút khoáng luôn cần có ATP.

II. Rễ cây chỉ hấp thụ khoáng dưới dạng các ion hòa tan trong nước.

III. Mạch rây vận chuyển dòng ion khoáng còn mạch gỗ vận chuyển dòng nước.

IV. Qúa trình hút khoáng không phụ thuộc vào quá trình hút nước của rễ cây.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Động lực chủ yếu của sự vận chuyển các chất trong mạch libe (mạch rây) là

A. Sức hút của trọng lực

B. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa các tế bào sản xuất và tiêu thụ saccaro

C. Sự chênh lệch nồng độ giữa các tế bào phần vỏ và phần ruột

D. Lực liên kết giữa dòng chất lỏng với thành mạch

Kiều Đông Du

Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là:

A. saccarôzơ, axit amin...và một sổ ion khoáng được sử dụng lại.

B. Các kim loại nặng.

C. H2O, muối khoáng.

D. Chất khoáng và các chất hữu cơ.

Kiều Đông Du

Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là

A. nước

B. ion khoáng

C. nước và ion khoáng

D. Saccarôza và axit amin

Kiều Đông Du

Chất nào tham gia chủ yếu vào dòng vận chuyên trong mạch rây?

A. Đường đa

B. Axit amin

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Kiều Đông Du

Quan sát hình dưới đây và cho biết có bao nhiêu nhận xét dưới đây là đúng?

(1) Mạch 1 được gọi là mạch rây, mạch 2 được gọi là mạch gỗ.

(2) Mạch 1 có chức năng vận chuyển nước và các phân tử hữu cơ không hòa tan.

(3) Mạch 2 có chức năng vận chuyển các chất khoáng.

(4) Các tế bào ở mạch 1 đều là những tế bào chết, không có màng, không có bào quan.

(5) Để thu được mủ cao su, người ta thường cắt vào loại mạch như mạch 2.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

I.  Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ

II. Con đường gian bào vận chuyển nước và ion khoáng đến nội bì thì bị đai Caspari chặn lại và chuyển sang con đường tế bào chất

III. Cả 2 con đường gian bào và con đường tế bào chất đều điều chỉnh được dòng vận chuyển vào trung trụ.

IV. Các ion khoáng được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút của rễ theo 2 cơ chế: thẩm thấu và chủ động.

Số nhận định đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN