Kiều Đông Du

Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa?

A. lá và rễ.    

B. cành và lá.

C. rễ và thân.    

D. thân và lá.

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 10 2019 lúc 7:54

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các yếu tố sau đây

I. Áp suất rễ

II. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ các cơ quan chứa.

III. Quá trình thoát hơi nước ở lá.

IV. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

Những yếu tố nào là động lực của dòng mạch gỗ

A. I; II; III

B. II; III; IV

C. I; II; IV

D. I; III; IV

Kiều Đông Du

Động lực đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác là:

A. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ).

B. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.

C. Lực đẩy (áp suất rễ).

D. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

Kiều Đông Du

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây bụi, cây thân thảo vì:

1.     Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

2.     Cây bụi và thân thảo thường thấp, gần mặt đất dễ xảy ra bão hòa hơi nước vào ban đêm, nhất là khí trời lạnh.

3.     Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

4.     Cây bụi và cây thân thảo không có bó mạch gỗ nên lực thoát nước yếu dẫn đến hiện tượng ứ giọt xuất hiện.

Phương án đúng:

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3

D. 2, 4

Kiều Đông Du

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây bụi, cây thân thảo vì:

1.    Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

2.    Cây bụi và thân thảo thường thấp, gần mặt đất dễ xảy ra bão hòa hơi nước vào ban đêm, nhất là khí trời lạnh.

3.    Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

4.    Cây bụi và cây thân thảo không có bó mạch gỗ nên lực thoát nước yếu dẫn đến hiện tượng ứ giọt xuất hiện.

Phương án đúng

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3

D. 2, 4

Kiều Đông Du

Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

Kiều Đông Du

Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa:

A. Giữa thân và lá.

B. Lá và rễ.

C. Giữa cành và lá.

D. Giữa rễ và thân.

Kiều Đông Du

Trong những nhận định về dòng mạch rây sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Mạch rây là dòng đi lên trong cây.

(2) Tốc độ vận chuyển các chất trong mạch rây là nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ vận chuyển các chất trong mạch gỗ.

(3) Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào quang hợp và tế bào tích luỹ các chất hữu cơ trong cây là động lực duy trì dòng mạch rây.

(4) Các chất được tạo ra bởi quá trình quang hợp như saccarôzơ, hoocmôn thực vật, axit amin, một số chất hữu cơ và một số ion khoáng sử dụng lại là các chất được luận chuyên chủ yếu trong mạch rây.

(5) Sản phẩm quang hợp được dòng mạch rây vận chuyển đến các cơ quan như: củ, quả, hạt, đỉnh cành, rễ của cây.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

A. Lá và rễ

B. Cành và lá

C. Cành và lá

D. Thân gỗ và lá

Kiều Đông Du

Khi nói về động lực của sự vận chuyển nước trong thân cây, có các phát biểu sau:

   I. Nước muốn vận chuyển được trong mạch xylem thì sức hút nước của lá phải bằng hoặc lớn hơn lực cản của trọng lực và ma sát của dòng chảy qua mạch dẫn

   II. Động lực vận chuyển nước trong cây gồm 3 động lực chính : áp suất rễ, sức kéo của quá trình thoát hơi nước và các lực đẩy trung gian. Trong đó lực đẩy của quá trình thoát hơi nước có vai trò quan trọng hơn cả

   III. Các tác nhân ức chế hoạt động sống của rễ, ức chế hô hấp của rễ không ảnh hưởng đến sự vận chuyển nước trong cây

   IV. Khi độ ẩm không khí càng lớn thì lực đẩy do quá trình thoát hơi nước tạo ra càng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự vận chuyển nước từ rễ lên thân, lá

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN