Kiều Đông Du

Động lực của dòng mạch rây là sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu giữa?

A. lá và rễ.    

B. cành và lá.

C. rễ và thân.    

D. thân và lá.

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 10 2019 lúc 7:54

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

I. Áp suất rễ

III. Quá trình thoát hơi nước ở lá.

Kiều Đông Du

Động lực đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác là:

A. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ).

B. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.

C. Lực đẩy (áp suất rễ).

D. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

Kiều Đông Du

(1) Mạch rây là dòng đi lên trong cây.

(3) Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào quang hợp và tế bào tích luỹ các chất hữu cơ trong cây là động lực duy trì dòng mạch rây.

Kiều Đông Du

Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa:

A. Giữa thân và lá.

B. Lá và rễ.

C. Giữa cành và lá.

D. Giữa rễ và thân.

Kiều Đông Du

Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

A. Lá và rễ

B. Cành và lá

C. Cành và lá

D. Thân gỗ và lá

Kiều Đông Du

1.    Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

3.    Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

Kiều Đông Du

1.     Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

3.     Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

Phương án đúng:

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3

Kiều Đông Du

Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

Kiều Đông Du

  I. Nước muốn vận chuyển được trong mạch xylem thì sức hút nước của lá phải bằng hoặc lớn hơn lực cản của trọng lực và ma sát của dòng chảy qua mạch dẫn

  III. Các tác nhân ức chế hoạt động sống của rễ, ức chế hô hấp của rễ không ảnh hưởng đến sự vận chuyển nước trong cây

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

D. 4