Kiều Đông Du

 Sự hấp thụ ion khoáng thụ động của tế bào rễ cây phụ thuộc vào?

A. hoạt động trao đổi chất.   

B. chênh lệch nồng độ ion.

C. cung cấp năng lượng.    

D. hoạt động thẩm thấu.

Đỗ Khánh Chi
24 tháng 12 2017 lúc 7:22

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Sự hấp thụ khoáng thụ động của tế bào không phụ thuộc vào:

(1) Hoạt động trao đổi chất.       (2) Sự chênh lệch nồng độ ion.

(3) Năng lượng.        (4) Hoạt động thẩm thấu.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 1.       

B. 2.       

C. 3.       

D. 4.

Kiều Đông Du

Rễ cây có thể hấp thụ ion khoáng theo cơ chế bị động, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

II. Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

III. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp, không tiêu tốn năng lượng.

IV. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có thế nước thấp đến nơi có thế nước cao, không tiêu tốn năng lượng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

(1) Các ion khoáng đi từ môi trường đất có nồng độ cao sang tế bào rễ có nồng độ thấp.

(3) Không cần tiêu tốn năng lượng.

Kiều Đông Du

Quá trình hấp thụ bị động ion khoáng có đặc điểm:

  I. Các ion cần thiết đi ngược chiều nồng độ nhờ có chất hoạt tải.

  II. Các ion khoáng đi từ môi trường đất có nồng độ cao sang tế bào rễ có nồng độ thấp.

  III. Nhờ có năng lượng và enzim, các ion cần thiết bị động đi ngược chiều nồng độ, vào tế bào rễ.

  IV. Không cần tiêu tốn năng lượng.

Số đặc điểm đúng là

A 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Kiều Đông Du

Các ion khoáng:

(1) Khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

(2) Hòa tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

(3) Hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rễ, trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi).

(4) Được hấp thụ mang tính chọn lọc và ngược với građien nồng độ nên cần thiết phải tiêu tốn năng lượng.

Những đặc điểm của quá trình hấp thụ thụ động là?

A. (1), (2) và (3)    

B. (1), (3) và (4)    

C. (2), (3) và (4)    

D. (1), (2) và (4)

Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

I.  Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ

II. Con đường gian bào vận chuyển nước và ion khoáng đến nội bì thì bị đai Caspari chặn lại và chuyển sang con đường tế bào chất

III. Cả 2 con đường gian bào và con đường tế bào chất đều điều chỉnh được dòng vận chuyển vào trung trụ.

IV. Các ion khoáng được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút của rễ theo 2 cơ chế: thẩm thấu và chủ động.

Số nhận định đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

(1) chức năng của ti thể là cung cấp ATP cho hoạt động sống của tế bào

(3) điều kiện để vận chuyển thụ động qua màng sinh chất tế bào là có sự chênh lệch nồng độ bên trong và ngoài màng sinh chất

(5) enzyme có bản chất là protein

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Kiều Đông Du

Giả sử nồng độ Ca2+ ở trong tế bào lông hút của rễ cây là 0,03M. Rễ cây sẽ không thể hấp thụ thụ động ion Ca2+ khi cây sống trong môi trường có nồng độ Ca2+ nào sau đây?

A. 0,04M.

B. 0,035M

C. 0,02M

D. 0,06M