Kiều Đông Du

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế?

A. thẩm thấu.    

B. cần tiêu tốn năng lượng.

C. nhờ các bơm ion.    

D. chủ động.

Đỗ Khánh Chi
5 tháng 4 2018 lúc 8:35

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các nhận định sau:

I.  Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế thẩm thấu từ đất vào rễ

II. Con đường gian bào vận chuyển nước và ion khoáng đến nội bì thì bị đai Caspari chặn lại và chuyển sang con đường tế bào chất

III. Cả 2 con đường gian bào và con đường tế bào chất đều điều chỉnh được dòng vận chuyển vào trung trụ.

IV. Các ion khoáng được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút của rễ theo 2 cơ chế: thẩm thấu và chủ động.

Số nhận định đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế

A. chủ động.

B. thẩm thấu.

C. nhờ các bơm ion.

D. cần tiêu tốn năng lượng.

Kiều Đông Du

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế

A. Chủ động

B. Thẩm thấu

C. Cần tiêu tốn năng lượng

D. Nhờ các bơm ion

Kiều Đông Du

Rễ cây có thể hấp thụ ion khoáng theo cơ chế bị động, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

II. Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

III. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp, không tiêu tốn năng lượng.

IV. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có thế nước thấp đến nơi có thế nước cao, không tiêu tốn năng lượng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Sự xâm nhập của nước vảo tế bào lông hút theo cơ chế

A. Chủ động

B. Thẩm thấu

C. Cần tiêu tốn năng lượng

D. Nhờ các bơm ion

Kiều Đông Du

Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế

A. nhập bào

B. chủ động

C. thẩm tách

D. thẩm thấu

Kiều Đông Du

Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo cơ chế thụ động có đặc điểm

I. các ion khoáng đi từ môi trường đất có nồng độ cao sang tế bào rễ có nồng độ thấp.

II. nhờ có năng lượng và enzim, các ion cần thiết đi ngược chiều nồng độ, vào tế bào rễ.

III. không cần tiêu tốn năng lượng.

IV. các ion cần thiết đi ngược chiều nồng độ nhờ có chất hoạt tải.

Phương án đúng là

A.  I, IV.

B. II, III.

C. I, III.

D.  II, IV.

Kiều Đông Du

Thành phần nào của tế bào thực vật, hạn chế sự hút nước theo cơ chế thẩm thấu?

A. Thành tế bào

B. Không bào

C. Keo nguyên sinh

D. Lưới nội chất

Kiều Đông Du

Thành tế bào thực vật có thể ........ sự hút nước theo cơ chế thẩm thấu?

A. Kích thích

B. Hạn chế

C. Không có vai trò gì

D. Tăng cường

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN