Hoàng Đức Long

Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng  λ1 = 60m. khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2 = 80m. Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là

A. 48m

B. 70m

C. 100m

D. 140m

Vũ Thành Nam
21 tháng 2 2018 lúc 8:22

ChọnA.

Khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng (2).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ1= 72 m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2= 96m. Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng vô tuyến khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn dây có độ tự cảm L thì thu được sóng vô tuyến có bước sóng λ 1 =90m, khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn dây có độ tự cảm L thì thu được sóng vô tuyến có bước sóng λ 2 =120m. Khi mắc tụ điện C1 song song với tụ điện C2 rồi mắc vào cuộn dây L thì mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng:

A. 150m.

B. 72m.

C. 210m.

D. 30 m.

Hoàng Đức Long

Khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn cảm L thì mạch thu sóng thu được sóng có bước sóng 100 m; khi mắc tụ điện có điện dung  C 2  với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 75 m. Khi mắc  C 1  song song với  C 2  và song song với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là

A. λ = 175 m

B. λ = 66 m

C. λ = 60 m

D. λ = 125 m

Hoàng Đức Long

Khi mắc tụ điện có điện dung  C 1  với cuộn cảm L thì mạch thu sóng thu được sóng có bước sóng 60 m; khi mắc tụ điện có điện dung C 2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 80 m. Khi mắc C 1  song song với  C 2 và song song với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là

A. λ = 100 m

B. λ = 140 m

C. λ = 70 m

D. λ = 48 m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng vô tuyến khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn dây có độ tự cảm L thì thu được sóng vô tuyến có bước sóng λ 1 = 90 m, khi mắc tụ điện có điện dung C 2 với cuộn dây có độ tự cảm L thì thu được sóng vô tuyến có bước sóng λ 2 = 120 m. Khi mắc tụ điện  C 1  song song với tụ điện  C 2  rồi mắc vào cuộn dây L thì mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng:

A. 150 m

B. 72 m

C. 210 m

D. 30 m

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ gồm một cuộn cảm L khi mắc nối tiếp với tụ điện C1 thì thu được sóng điện từ có bước sóng λ1 , còn khi thay bằng tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ1.Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi nối với cuộn dây thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

Hoàng Đức Long

Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì tạo mạch dao động điện từ có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 30 m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì tạo ra mạch dao động điện từ có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m. Khi mắc (C2 song song C1) rồi mắc với cuộn L thì tạo ra mạch dao động thu được sóng điện từ có bước sóng là

A. 50 m

B. 10 m

C. 70 m

D. 35 m