Hoàng Đức Long

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L =1mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1μF. Mạch thu được sóng điện từ có tần số là

A. 31830,9Hz

B. 15915,5Hz

C. 503,292Hz

D. 15,9155Hz

Vũ Thành Nam
27 tháng 2 2017 lúc 13:19

ChọnB.

 Tần số mà mạch thu được là  f = 1 2 π LC = 15915,5Hz

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L =  1 π mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 π μ F . Mạch thu được sóng điện từ có tần số nào sau đây?

A. 50Hz

B. 50kHz

C. 50MHz

D. 5000Hz

Hoàng Đức Long

Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3MHz đến 4MHz thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng

A. 1,6pF  ≤ C  ≤ 2,8pF

B. 2m ≤  C  ≤ 2,8mF

C. 0,16pF  ≤ C ≤  0,28 pF

D.0,2m ≤  C  ≤ 0,28mF

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 0,1mF và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch là

A. 1,6.104 Hz.

B. 3,2.104Hz.

C. 16.103 Hz. 

D. 3,2.103 Hz.

Hoàng Đức Long

Mạch phát sóng của một máy phát thanh là một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Mạch này có thể phát được sóng có tần số là.

A.  2 π L C

B.  1 2 π L C

C.  1 L C

D.  2 π L C

Hoàng Đức Long

Mạch phát sóng của một máy phát thanh là một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Mạch này có thể phát được sóng có tần số là

Hoàng Đức Long

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1μF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 2.105 rad/s.

B. 105 rad/s.

C. 3.105 rad/s.

D. 4.105 rad/s.

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là

A.  2 π L C

B.  1 2 π L C

C.  2 π L C

D.  1 π L C

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là

A.  2 π LC

B.  2 π LC  

C.  1 2 π LC

D.  1 2 π LC

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN