Hoàng Đức Long

Chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100μH (lấy π2 = 10). Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. 300m

B. 600m

C. 300km

D. 1000m

Vũ Thành Nam
7 tháng 7 2017 lúc 9:14

Chọn B

tương tự câu 10

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π 2 =   10 ). Bước sóng điện từ λ mà mạch thu được là :

A. 300 m

 B. 600 m

C. 300 km

D. 1000 m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100  μ H (lấy  π 2 =10Bước sóng điện từ mà mạch thu được là.

A.  λ = 300 m

B λ = 600 m

C .   λ = 300 k m

D .   λ = 1000 m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ C = 1nF và cuộn L = 100  μ H (lấy π 2 = 10 ) . Bước sóng mà mạch thu được

A. λ = 300  m

B. λ = 600  m

C. λ = 300  km

D. λ = 1000  m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10). Bước sóng mà mạch thu được.

A. λ = 300 m

B. λ = 596 m

C. λ = 300 km

D. λ = 1000 m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10). Bước sóng mà mạch thu được.

A. λ = 300 m.

 B. λ = 596 m.

C. λ = 300 km.

D. λ = 1000 m.

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 µ H (lấy π 2  = 10). Bước sóng mà mạch thu được:

A. 300 m

B. 596 m

C. 300 m

D. 1000 m

Hoàng Đức Long

a) Tính bước sóng điện từ mà mạch thu được.

b) Để mạch bắt được sóng có bước sóng trong khoảng từ 60 m đến 600 m thì cần phải thay tụ điện C bằng tụ xoay C v có điện dung biến thiên trong khoảng nào? Lấy π 2 = 10;  c = 3 . 10 8 m/s.

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. 100m

B. 150m

C. 250m

D. 500m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ  C = 880pF và cuộn L = 20 μ H. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A.  λ  = 100m

B.  λ  = 150m

C.  λ = 250m

D.  λ  = 500m