Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. 100m

B. 150m

C. 250m

D. 500m

Vũ Thành Nam
30 tháng 5 2017 lúc 16:16
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ  C = 880pF và cuộn L = 20 μ H. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A.  λ  = 100m

B.  λ  = 150m

C.  λ = 250m

D.  λ  = 500m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π 2 =   10 ). Bước sóng điện từ λ mà mạch thu được là :

A. 300 m

 B. 600 m

C. 300 km

D. 1000 m

Hoàng Đức Long

Chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100μH (lấy π2 = 10). Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. 300m

B. 600m

C. 300km

D. 1000m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10). Bước sóng mà mạch thu được.

A. λ = 300 m

B. λ = 596 m

C. λ = 300 km

D. λ = 1000 m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10). Bước sóng mà mạch thu được.

A. λ = 300 m.

 B. λ = 596 m.

C. λ = 300 km.

D. λ = 1000 m.

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 µ H (lấy π 2  = 10). Bước sóng mà mạch thu được:

A. 300 m

B. 596 m

C. 300 m

D. 1000 m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100  μ H (lấy  π 2 =10Bước sóng điện từ mà mạch thu được là.

A.  λ = 300 m

B λ = 600 m

C .   λ = 300 k m

D .   λ = 1000 m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 30 μH và một tụ điện có điện dung C = 4,8 pF. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là

A. 22,6 m.

B. 226 m.

C. 2,26 m.

D. 2260 m

Hoàng Đức Long

Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L = 5 μ H và tụ điện C = 2000ρF. Bước sóng của sóng vô tuyến mà máy thu được là

A. 5957,7 m

B.18,84.104 m

C. 18,84 m

D. 188,4 m