Hoàng Đức Long

Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là

A. 2000m

B. 2000km

C. 1000m

D. 1000km

Vũ Thành Nam
31 tháng 12 2019 lúc 11:02

ChọnA.

 Áp dụng công thức tính bước sóng 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Sóng điện từtrong chân không có tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là

A.

B. 

C. 

D. 

Hoàng Đức Long

Một điện từ có tần số f=0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không là c=3.108m/s. Sóng điện từ đó có bước sóng là

A. 600 m.

B. 60 m.

C. 6 m.

D. 0,6 m.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150 kHz, bước sóng của sóng điện từ:

A. 1000 km.

B. 2000 km.

C. 2000 m.

D. 1000 m

Hoàng Đức Long

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

A. λ = c f

B.  λ = c 2 π f

C.  λ = 2 πf c

D.  λ = f c

Hoàng Đức Long

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Hoàng Đức Long

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là

A. 0,6 m.

B. 6 m.

C. 60 m.

D. 600 m.

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5. 10 6 s Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3. 10 8 m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng

A. 6m

B. 600m

C. 60m

D. 0,6m

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang thực hiện một dao động điện từ tự do có tần số f = 60 MHz, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Mạch đó thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

A. 3 m.

B. 5 m.

C. 4 m

D. 6 m

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)