Hoàng Đức Long

Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng

A. cộng hưởng điện trong mạch LC

B. bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở

C. hấp thụ sóng điện từ của môi trường

D.giao thoa sóng điện từ

Vũ Thành Nam
25 tháng 4 2019 lúc 7:26

ChọnA.

 Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên bản tụ điện là Q 0 =   4 π . 10 - 7   C  và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 2 A. Bước sóng của sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng là

A. 180 m.

B. 30 m.

C.120 m .

D. 90 m.

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ LC,điện tích cực đại trên tụ là 10-6C và dòng điện cực đại trong mạch là 10A. Bước sóng của sóng điện từ mà mạch này có thể cộng hưởng là

A. 150 m.

B. 168,5 m

C. 218 m

D. 188,5 m.

Hoàng Đức Long

Dùng một mạch dao động LC lí tưởng để thu cộng hưởng sóng điện từ, trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện C 1   =   2 . 10 - 6   F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E 1   =   4   μ m V . Khi điện dung của tụ điện C 2   =   8 . 10 - 6   F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là

A. 0,5 mV

B. 1 mV

C. 1,5 mV

D. 2 mV

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động ở máy vào của một máy thu thanh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 3 μ H  và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500pF. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3 . 10 8  m/s, máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng:

A. Từ 100 m đến 730 m

B. Từ 10 m đến 73 m

C. Từ 1 m đến 73 m

D. Từ 10 m đến 730 m

Hoàng Đức Long

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3 và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500 pF. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng:

A. từ 100 m đến 730 m.

B. từ 10 m đến 73 m.

C. từ 1 m đến 73 m.

D. từ 10 m đến 730 m.

Hoàng Đức Long

Mạch dao động cuộn dây và tụ điện phẳng không khí thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là 60 m. Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,5d có hằng số điện môi ε = 2 thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là

A. 60 (m).

B. 73,5 (m).

C. 69,3 (m).

D. 6,6 (km).

Hoàng Đức Long

Mạch dao động cuộn dây và tụ điện phẳng không khí thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là 62 m. Nếu nhúng các bản tụ ngập chìm vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi e = 2 thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là

A. 60 (m)

B. 73,5 (m)

C. 87,7 (m)

D. 63,3 (km)

Hoàng Đức Long

Mạch dao động cuộn dây và tụ điện phẳng không khí thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là 62 m. Nếu nhúng các bản tụ ngập chìm vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi ε = 2 thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là

A. 60 (m).

B. 73,5 (m).

C. 87,7 (m).

D. 63,3 (km).

Hoàng Đức Long

Mạch dao động cuộn dây và tụ điện phẳng không khí thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là 60 m. Nếu nhúng một phần ba điện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi e= 2 thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là

A. 60 (m).

B. 73,5 (m).

C. 69,3 (m).

D. 6,6 (km).

Hoàng Đức Long

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μ H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3. 10 8 m/s,để thu được sóng điện từ có bước sóng từ 40 m đến 1000 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị

A. từ 90pFđến 56,3pF

B. từ 9pF đến 56,3nF

C. từ 90pF đến 5,63nF

D. từ 9pF đến 5,63nF