Hoàng Đức Long

Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Vũ Thành Nam
16 tháng 7 2019 lúc 17:33

ChọnD.

 Sóng cực ngắn được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có bước sóng 21 m thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.        B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.        D. Sóng cực ngắn.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Hoàng Đức Long

Sóng vô tuyến do một đài phát thanh phát ra có bước sóng là 31m. Sóng vô tuyến đó là sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung hay sóng dài ?

Hoàng Đức Long

Các sóng vô tuyến có bước sóng sau đây, sóng nào có thể dùng làm sóng truyền hình

A. 2. 10 4   cm

B. 2km

C. 20m

D. 200mm

Hoàng Đức Long

Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

A. Chỉ (10

B. (2) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1), (2) và (3)

Hoàng Đức Long

Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

A. Chỉ (1)

B. (2) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1), (2) và (3)

Hoàng Đức Long

Trong chân không, tốc độ truyền sóng điện từ bằng 3.108 m/s, một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng 4 m. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng

A. 75 kHz

B. 75 MHz

C. 120 kHz

D. 120 MHz

Hoàng Đức Long

Trong chân không, tốc độ truyền sóng điện từ bằng 3.108 m/s, một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng 4 m. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng

A. 75 kHz

B. 75 MHz

C. 120 kHz

D. 120 MHz

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)