Hoàng Đức Long

Kí hiệu các khối là: I. Tạo dao động cao tần. II. Tạo dao động âm tần. III. Khuyếch đại dao động. IV. Biến điệu. V. Tách sóng. Việc phát sóng điện từ ở đài phát phải qua các giai đoạn nào, ứng với thứ tự nào?

A. I, II, III, IV

B. I, II, IV, III

C. I, II, V, III

D. I, II, V, IV

D. I, II, V, IV

Vũ Thành Nam
25 tháng 7 2017 lúc 15:17

ChọnB.

 Không có tách sóng và theo thứ tự đó

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Kí hiệu các khối là: I. Chọn sóng. II. Tách sóng. III. Khuyếch đại âm tần. IV. Khuyếch đại cao tần. V. Chuyển thành sóng âm. Việc thu sóng điện từ ở máy thu phải qua các giai đoạn, với thứ tự nào

A. I, III, II, IV, V

B. I, II, III, V

C. I, II, IV, III, V

D. I, II, IV, V

Hoàng Đức Long

I: điện tích          II: Số khối.    

V: Động lượng.

B. I; II.

D. I; III; V.

Hoàng Đức Long

I. Ánh sáng trắng.       II. Ánh sáng đỏ.

III. Ánh sáng vàng.     IV. Ánh sáng tím.

Hoàng Đức Long

I. Ánh sáng trắng.     II. Ánh sáng đỏ.

Sắp xếp giá trị bước sóng theo thứ tự tăng dần?

A. I, II, III.

B. IV, III, II.

C. I, II, IV.

D. I, III, IV.

Hoàng Đức Long

I. Ánh sáng trắng.       II. Ánh sáng đỏ.

Khi thực hiện giao thoa ánh sáng đối với ánh sáng II. III và IV, hình ảnh giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất?

B. II, IV.

D. IV, II.

Hoàng Đức Long

Tốc độ ánh sáng trong chân không 3 . 10 8 m / s . Một đài phát thanh, tín hiệu từ mạch dao động điện từ có tần số f   = 0 , 5 . 10 6 H z đưa đến bộ phận biến điệu để trộn với tín hiệu âm tần có tần số f a   =   1000   ( H z ) . Sóng điện từ do đài phát ra có bước sóng là

A. 600 m

B. 3 . 10 5 m

C. 60 m

D. 6m

Hoàng Đức Long

Phản ứng hạt nhân tuân theo những định luật bảo toàn nào sau đây?

(I) Khối lượng 

(II) Số khối 

(III) Động năng

A. Chỉ (I).

B. Cả (I) , (II) và (III).

C. Chỉ (II).

D. Chỉ (II) và (III).

Hoàng Đức Long

Phản ứng hạt nhân tuân theo những định luật bảo toàn nào sau đây? (I) Khối lượng      (II) Số khối      (III) Động năng

A. Chỉ (I)

B. Cả (I), (II) và (III)

C. Chỉ (II)

D. Chỉ (II) và (III)

Hoàng Đức Long

(I) Khối lượng

(III) Động năng

A. Chỉ (I).

B. (I) , (II) và (III).

C. Chỉ (II).

D. Chỉ (II) và (III).