Hoàng Đức Long

Với mạch dao động hở thì vùng không gian

A. quanh dây dẫn chỉ có từ trường biến thiên

B.  quanh dây dẫn chỉ có điện trường biến thiên

C. bên trong tụ điện không có từ trường biến thiên

D. quanh dây dẫn có cả từ trường biến thiên và điện trường biến thiên

Vũ Thành Nam
2 tháng 6 2017 lúc 17:56

 Xem mạch dao động hở - anten

Bình luận (0)