Hoàng Đức Long

Sóng điện từ bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li là

A. sóng dài

B. sóng trung

C. sóng ngắn

D. sóng cực ngắn

Vũ Thành Nam
19 tháng 11 2017 lúc 4:27

ChọnC.

 Sóng ngắn bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

A. Chỉ (1)

B. (2) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1), (2) và (3)

Hoàng Đức Long

Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

A. Chỉ (10

B. (2) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1), (2) và (3)

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có bước sóng 21 m thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.        B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.        D. Sóng cực ngắn.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ không bị phản xạ ở tầng điện li là

A. sóng cực ngắn

B. sóng ngắn

C. sóng trung

D. sóng dài

Hoàng Đức Long

Trong thời kì hoạt động mạnh, có khi Mặt Trời phóng về phía Trái Đất một dòng hạt tích điện gây ra hiện tượng bão từ trên Trái Đất. Trong trận bão từ, các kim của la bàn định hướng hỗn loạn và sự truyền sóng vô tuyến bị ảnh hưởng rất mạnh. Sở dĩ bão từ ảnh hưởng đến sự truyền sóng vô tuyến vì nó làm thay đổi

A. điện trường trên mặt đất.

B. từ trường trên mặt đất.

C. khả năng phản xạ sóng điện từ trên mặt đất.

D. khả năng phản xạ sóng điện từ trên tầng điện li.

Hoàng Đức Long

Chọn phát biểu sai.

Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh có thể là

A. sóng truyền thẳng từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.

B. sóng phản xạ một lần trên tầng ion.

C. sóng phản xạ hai lần trên tầng ion.

D. sóng phản xạ nhiều lần trên tầng ion.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có khả năng phản xạ ở tầng điện li là:

A. Sóng dài và sóng trung.

B. Sóng trung và sóng ngắn.

C. Sóng dài và sóng ngắn.

D. Sóng dài, sóng trung và sóng ngắn.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có khả năng phản xạ ở tầng điện li là:

A. Sóng dài và sóng trung.

B. Sóng trung và sóng ngắn.

C. Sóng dài và sóng ngắn.

D. Sóng dài, sóng trung và sóng ngắn.