Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có khả năng xuyên qua tầng điện li là

A. sóng dài

B. sóng trung

C. sóng ngắn

D. sóng cực ngắn

Vũ Thành Nam
12 tháng 8 2019 lúc 17:28
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

A. Chỉ (1)

B. (2) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1), (2) và (3)

Hoàng Đức Long

Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

A. Chỉ (10

B. (2) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1), (2) và (3)

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có bước sóng 21 m thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.        B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.        D. Sóng cực ngắn.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh?

A. Sóng ngắn

B. Sóng dài

C. Sóng cực ngắn

D. Sóng trung

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh?

A. Sóng ngắn 

B. Sóng dài 

C. Sóng cực ngắn 

D. Sóng trung

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ nào sau đây có khả năng đâm xuyên tầng điện li?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có khả năng phản xạ ở tầng điện li là:

A. Sóng dài và sóng trung.

B. Sóng trung và sóng ngắn.

C. Sóng dài và sóng ngắn.

D. Sóng dài, sóng trung và sóng ngắn.