Hoàng Đức Long

Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ B → và vectơ E →  luôn luôn

A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng

B. biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian

C. dao động ngược pha

D. dao động cùng pha

Vũ Thành Nam
10 tháng 3 2017 lúc 6:51

ChọnD.

Véc tơ cường độ điện trường và cảm ứng từ biến thiên tuần hoàn cùng tần số, cùng pha và có phương vuông góc với nhau

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.

B. Vectơ cường độ điện trường  E →  cùng phương với vectơ cảm ứng từ  B →

C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

D. Sóng điện từ là sóng ngang và mang theo năng lượng.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ

(b) là điện từ trường lan truyền trong không gian.

(d) không truyền được trong chân không.

(f) có dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ

(b) là điện từ trường lan truyền trong không gian.

(d) không truyền được trong chân không.

(f) có dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ

(a) là sóng dọc hoặc sóng ngang.

(b) là điện từ trường lan truyền trong không gian.

(c) có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

(d) không truyền được trong chân không.

(e) khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ, khúc xạ.

(f) có dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hoà theo thời gian

A. với cùng tần số.        B. với cùng biên độ.

C. luôn cùng pha nhau.        D. luôn ngược pha nhau.

Hoàng Đức Long

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.

B. Sóng .trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

C. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử của môi trường.

D. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang

Hoàng Đức Long

A. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao đông của mỗi nguồn

C. dao động với biên độ bằng biên độ dao động của mỗi nguồn.

Hoàng Đức Long

A. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao đông của mỗi nguồn.

B. dao động có biên độ gấp đôi biên độ của nguồn.

C. dao động với biên độ bằng biên độ dao động của mỗi nguồn. 

D. không dao động.

Hoàng Đức Long

Tại hai điểm A, B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, cùng biên độ, ngược pha, dao động theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng lan truyền trên mặt nước không đổi. Trong quá trình truyền sóng, phần tử nước thuộc trung điểm của đoạn AB

A. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao động của mỗi nguồn

B. dao động có biên độ gấp đôi biên độ của nguồn

C. dao động với biên độ bằng  biên độ dao động của mỗi nguồn

D. không dao động