Hoàng Đức Long

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện dẫn là dòng chuyển động có hướng của các điện tích

B. Điện trường biến thiên điều hoà  sinh ra dòng điện dịch

C. Có thể dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điện dẫn

D. Có thể dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điện dịch

Vũ Thành Nam
9 tháng 3 2017 lúc 16:24
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Để đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch, người ta mắc một ampe kế nhiệt lí tưởng nối tiếp với đoạn mạch cần đo. Khi đó, số chỉ của ampe kế là giá trị nào dưới đây của cường độ dòng điện?

 A. Hiệu dụng.

 B. Tức thời.

 C. Cực đại.

 D. Trung bình.

Hoàng Đức Long

Cường độ dòng điện trong mạch xoay chiều không phân nhánh có dạng i = cos(100πt + π/2) A. Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện qua mạch thì tại thời điểm t = 1 s Ampe kế chỉ giá trị:

A. 2 A

B.  2 A

C. 0

D.  2 2 A

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Một dòng điện có biểu thức i   =   5 2 sin 100 πt A đi qua ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế lần lượt là

A. 100 Hz ; 5 2 A

B. 50 Hz ;  5 2 A

C. 100 Hz ; 5 A

D. 50 Hz ; 5 A

Hoàng Đức Long

A. 100 Hz ; 5 2  A

C. 50 Hz ; 5 A

Hoàng Đức Long

Cho mạch điện như hình vẽ: X, Y là hai hộp, mỗi hộp chỉ chứa 2 trong 3 phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, các vôn kế có điện trở rất lớn. Các vôn kế và ampe kế đo được cả dòng điện xoay chiều và một chiều. Ban đầu mắc hai điểm N, D vào hai cực của một nguồn điện không đổi thì V2 chỉ 45 V, ampe kế chỉ 1,5 A. Sau đó mắc M, D vào nguồn điện xoay chiều có điện áp u = 120cos100πt V thì ampe kế chỉ 1 A, hai vôn kế chỉ cùng một giá trị và uMNlệch pha 0,5π so với uND. Khi thay tụ C trong mạch bằng tụ C’ thì số chỉ vôn kế V1 lớn nhất U1max. Giá trị UImax gần giá trị nào nhất sau đây ?

A. 90 V.

B. 75 V.

C. 120 V.

D. 105 V.

Hoàng Đức Long