Hoàng Đức Long

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm

B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức điện là các đường cong kín

C. Từ trường tĩnh là từ trường do nam châm vĩnh cửu đứng yên sinh ra

Vũ Thành Nam
3 tháng 3 2019 lúc 7:01
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Nêu các đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và so sánh với đường sức của điện trường xoáy.

Hoàng Đức Long

Khi phân tích thí nghiêm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra

A. điện trường.        B. từ trường.

C. điện từ trường.        D. điện trường xoáy.

Hoàng Đức Long

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ tường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ

(b) là điện từ trường lan truyền trong không gian.

(d) không truyền được trong chân không.

(f) có dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ

(b) là điện từ trường lan truyền trong không gian.

(d) không truyền được trong chân không.

(f) có dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ

(a) là sóng dọc hoặc sóng ngang.

(b) là điện từ trường lan truyền trong không gian.

(c) có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

(d) không truyền được trong chân không.

(e) khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ, khúc xạ.

(f) có dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Đức Long

Chỉ ra phát biểu sai ?

A. Điện trường gắn liền với điện tích.

B. Từ trường gắn liền với dòng điện.

C. Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có điện trường hoặc từ trường biến thiên.

Hoàng Đức Long

Chỉ ra phát biểu sai.

A. Điện trường gắn liền với điện tích.

B. Từ trường gắn liền với dòng điện.

C. Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có điện trường hoặc từ trường biến thiên.

Hoàng Đức Long

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ

A. có điện trường

B. có từ trường

C. có điện từ trường

D. không có các trường nói trên.

Hoàng Đức Long

Chiếu một bức xạ có bước sóng λ = 0,546 µm vào tấm kim loại có giới hạn quang điện là λ. Cho chùm hẹp các quang điện tử có Vomax bay vào từ trường đều có B = 10-4 T theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường. Bán kính quỹ đạo của điện tử là R = 23,32mm. Giới hạn quang điện của tấm kim loại là:

A. λo = 0,76 µm

B. λo = 0,60 µm

C. λo = 0,67 µm

D. λo = 0,69 µm