Hoàng Đức Long

Để duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số riêng của nó cần phải

A. đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều

B. đặt vào mạch một hiệu điện thế một chiều không đổi

C. dùng máy phát dao động điện từ điều hoà

D. tăng thêm điện trở của mạch dao động

Vũ Thành Nam
26 tháng 7 2017 lúc 12:46

ChọnC.

Muốn duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số dao động riêng của mạch thì ta phải tạo ra dao động duy trì trong mạch tức là cứ sau mỗi chu kì ta lại cung cấp cho mạch một phần năng lượng bằng phần năng lượng đã bị mất mát trong chu kì đó. Cơ cấu để thực hiện nhiệm vụ này là máy phát dao động điều hoà dùng tranzito

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảm L = 30 μ H một tụ điện có C = 3000pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1 Ω . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất:

A. 1,8 W

B. 1,8 mW

C. 0,18 W

Hoàng Đức Long

 Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30 µH, một tụ điện có C = 3000 pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1   Ω . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6 V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất

A. 0,18 W

B.1,8 m W

C. 1,8 W

D. 5,5 mW

Hoàng Đức Long

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30 μH, một tụ điện có C = 3000 pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1 Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6 V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất

A. 0,18 W

B. 1,8 mW

C. 1,8 W

D. 5,5 mW

Hoàng Đức Long

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30 μH, một tụ điện có C = 3000 pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1 Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6 V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất

A. 0,18 W.

B. 1,8 mW.

C. 1,8 W.

D. 5,5 mW

Hoàng Đức Long

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30 μH, một tụ điện có C = 3000 pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1 Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6 V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất

A. 0,18 W

B. 1,8 mW

C. 1,8 W

D. 5,5 mW

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dung của tụ là C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 30 MHz. Từ giá trị C1 nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng ∆C thì tần số dao động riêng của mạch là f. Nếu điều chỉnh giảm tụ điện của tụ một lượng 2∆C thì tần số dao động riêng của mạch là 2f. Từ giá trị C1 nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng 9∆C thì chu kì dao động riêng của mạch là

Hoàng Đức Long

Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2. 10 - 4  H và một tụ điện có điện dung C=3nF. Điện trở của mạch là R = 0,2W. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U o =6V thì trong mỗi chu kì dao động cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng

A. 1,5mJ

B. 0,09mJ

C. 1,08p. 10 - 10  J 

D. 0,06p. 10 - 10  J

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ lí tưởng có C = 5 μF mắc với một cuộn cảm có L=0,5mH. Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E = 3V và điện trở trong . Khi dòng điện qua cuộn cảm ổn định thì ngắt nguồn điện khỏi mạch, để mạch thực hiện dao động. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trong khi mạch dao động là

A. 3 V

B. 4 V

C. 6 V

D. 5 V