Hoàng Đức Long

Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động của mạch là

A. 200Hz

B. 200rad/s

C. 5.10-5Hz

D. 5.104rad/s

Vũ Thành Nam
18 tháng 2 2018 lúc 5:16

ChọnD.

Áp dụng công thức tính tần số góc ω = 1 L C ,

với C = 16nF = 16.10-9F và L = 25mH = 25.10-3H

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1 μ F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 3. 10 5  rad/s.        B.  10 5  rad/s.

C. 4. 10 5  rad/s.        D. 2. 10 5  rad/s.

Hoàng Đức Long

Mạch dao động điện từ gồm tụ C = 16 nF và cuộn cảm L = 25 mH. Tần số góc dao động của mạch 

A. ω = 200 rad/s

B.  ω  = 5000 rad/s

C.  ω  = 5.10-4 Hz

D.  ω  = 5.104 rad/s

Hoàng Đức Long
Hoàng Đức Long

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch dao động là

Hoàng Đức Long

Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện C 1 có chu kì dao động  5.10 − 5 s .  Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện C 2 có chu kì dao động 1 , 2.10 − 4 s .  Nếu mạch dao động gồm cuộn cảm L và bộ tụ điện  C 1  song song với  C 2  thì chu kì dao động là

A.  1 , 3.10 − 4 s .

B.  1 , 7 .10 − 4 s .

C.  3 , 4.10 − 5 s .

D.  7 .10 − 5 s .

Hoàng Đức Long

Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện C1 có chu kì dao động 5.10-5s. Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện C2 có chu kì dao động 1,2.10-4s. Nếu mạch dao động gồm cuộn cảm L và bộ tụ điện C1 song song C2 thì chu kì dao động là

A. 1,3.10-4s.

B. 1,7.10-4s.

C. 3,4.10-5s.

D. 7.10-5s.

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch dao động này là

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch dao động này là:

A.   1 L C

B.   L C

C.   1 2 π L C

D.   2 π L C

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch dao động này là

A. 1 LC

B.  LC

C.  1 2 π LC  

D.  2 π LC